BASINDA BİZ

Tarihe göre Haber getir

MENTEŞE ULA MARMARİS VE DATÇA İLÇELERİNİN TURİZM DESTİNASYONLARININ MARKALAŞMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR MENTEŞE

Menteşe, Ula, Marmaris Ve Datça İlçelerinin Turizm Destinasyonlannın Markalaşma Çalışmalan Devam Ediyor PINAR AŞKIN/YARIMADA GAZETESGİ Menteşe, Ula, Marmaris ve Datça ilçelerinin turizm destinasyonlannın marka kimliğini oluşturmak, arkeolojik varlıkları ve kültürel değerlerini ön plana çıkarmak ve sürdürülebilir ve farklı alternatiflerle turizmi daha da geliştirmek amacıyla Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında ilgili kurum amirleri, oda başkanları, kazı başkanları ve sektör temsilcilerinin katılımıyla toplantı yapıldı. Akyaka Yücelen Otel'de yapılan toplantıya; Vali Orhan Tavlı, Vali Yardımcısı Caner Yıldız, Vali Yardımcısı ve Ula Kaymakamı Baha Başçelik, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Ula Belediye Başkanı Özay Türkler, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan, Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk, Menteşe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Ayyıldız, Muğla Turist Rehberleri Odası Başkanı Özgür Akgül, Muğla Tanıtım Platformu Temsilcisi Gürkan Tetik, Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veli Türk, Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Topaloğlu, Muğla Müze Müdürü Gülnaz Savran, Muğla MYO Müdürü Doç. Dr. Gökhan Ayazlar, Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Çeken, Ula Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Kemal Özçelik, Sedir Adası Kazı Başkanı Prof.Dr. Adnan Diler, İdyma Antik Kenti Kazı Başkanı Doç Dr. Abdulkadir Baran, Turizm Fakültesi Rehberlik Programı Öğretim Üyesi Dr. Nermin Ayaz, Marmaris Turizm MYO Müdürü Doç Dr. Ekrem Ayan, Marmaris TÜRSAB Başkanı Suat Esin, GETOB Başkanı Mustafa Develi, Marmaris Deniz Ticaret Odası Başkanı Halil Bağlı, Marmaris Müze Müdürü Şe- hime Atabey, Marmaris Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Mesut Gümüş, Knidos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı, Datça MYO Öğretim Üyesi Dr. Levent Karadağ, Datça Knidos Marina Genel Müdürü Kamil Dönmez katıldı. Toplantının açılışında konuşan Vali Orhan Tavlı, sahip olduğumuz destinasyonların altyapısıyla, üstyapısıyla bir bütün olarak değerlendirmek, yürütülen çalışmaları yerel dinamiklerle birlikte iş birliği içerisinde sürdürmek böylelikle ilimiz turizmiyle birlikte tarım, ticaret, sağlık ve eğitim konularının da desteklenmesinin hedeflendiğini, ifade etti. Vali Orhan Tavlı, eşsiz doğal güzellikleri, iklimi, coğrafi konumu ile turizmde geniş olanaklar sunan Muğla'nın spor turizmi, sağlık turizmi, kültür turizmi, agro turizm, kırsal turizm gibi alternatif turizm türlerinin ön plana çıkarılması çalışmalarına ağırlık verildiğini söyledi. Antik kentlerde yürütülen kazı çalışmaları ve diğer projeler için kaynak sıkıntısı olmadığını söyleyen Vali Orhan Tavlı, "Sahip olduğumuz tarihi, kültürel değerlerin gün yüzüne çıkarılması ve korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla Kültür Turizm Bakanlığımız ve Valiliğimiz Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca çalışmalar desteklenmektedir." Dedi. Antik Kentler ve Ören Yerlerinde yapılan çevre temizliği, çevre düzenlemesi ve kazı çalışmalarına bölge insanının da dahil edildiğini belirten Vali Orhan Tavlı, bu şekilde hem istihdam sağlandığını hem de tarihi değerlerin korunması yönünde bölge halkının bilinçlendirdiğini ifade etti. Toplantıda Menteşe ilçesinde bulunan Mabolla Antik Kenti, Sabuıtıane, Tarihi Arasta Çarşısı, Asar Dağı ve Karabağlar Yaylası destinasyonunun koruma kullanma dengesi içerisinde cazibe merkezi haline gelmesi amacıyla yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi. Marmaris'te bulunan antik kentlerde yüzey araştırmalarına ve kazı çalışmalarına başlanması konusunda Kültür Turizm Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alındığı, Knidos Antik Kentinde kazı çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Toplantıda sürdürülebilir kırsal kalkınma açısından önemli bir faaliyet kolu olan arıcılığın geliştirilmesi, katma değeri yüksek arı ürünleri üretilmesi ve geleneksel ve tamamlayıcı tıp kapsamında sağlık turizmine entegre edilmesi amacıyla Apiterapi ve Apiturizmi birleştirmek amacıyla çalışmalar gerçekleştirildiği belirtildi. Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafında da bölgenin tanıtımına yönelik hazırlanan proje ve çalışmaların destekleneceği ifade edildi. Karşılıklı görüş ve önerilerin dile getirilmesinin ardından toplantı sona erdi. / * ' y onlarının ıvıarKaıaşma vaıışmaıarı uevam tc hime Atabey, Marmaris Doğa Koruma ve Milli Parklar Mü- sinde cazibe merkezi haline gelmesi amacıyla |\/|esut Gümüş, Knidos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. reken çalışmalar değerlendirildi, maris ve Datça ilçelerinin turizm Dr. Ertekin Doksanaltı, Datça MYO Öğretim Üyesi Dr. Le- marka kimliğini oluşturmak, ar- vent Karadağ, Datça Knidos Marina Genel Müdürü Kamil Marmaris'te bulunan antik kentlerde yüzey ar 2 kültürel değerlerini ön plana çı- Dönmez katıldı. ve kazı çalışmalarına başlanması konusunda farklı alternatiflerle turizmi daha Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alındığı, Knid( ığla Valisi Orhan Tavlı başkanlı- Toplantının açılışında konuşan Vali Orhan Tavlı, sahip oldu- tinde kazı çalışmalarının devam ettiği bildirildi. ia başkanları, kazı başkanları ve ğumuz destinasyonların altyapısıyla, üstyapısıyla bir bütün lyla toplantı yapıldı. olarak değerlendirmek, yürütülen çalışmaları yerel dinamik- Toplantıda sürdürülebilir kırsal kalkınma açış lerle birlikte iş birliği içerisinde sürdürmek böylelikle ilimiz tu- bir faaliyet kolu olan arıcılığın geliştirilmesi, kabı >ılan toplantıya; Vali Orhan Tavlı, rizmiyle birlikte tarım, ticaret, sağlık ve eğitim konularının da sek arı ürünleri üretilmesi ve geleneksel ve ta ız, Vali Yardımcısı ve Ula Kay- desteklenmesinin hedeflendiğini, ifade etti. kapsamında sağlıkturizmine entegre edilmesi nteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, terapi ve Apiturizmi birleştirmek amacıyla çe ğ Şevket Aksoy, Datça Kayma- Vali Orhan Tavlı, eşsiz doğal güzellikleri, iklimi, coğrafi ko- çekleştirildiği belirtildi, îşe Belediye Başkanı Bahattin numu ile turizmde geniş olanaklar sunan Muğla'nın spor tu- anı Özay Türkler, Marmaris Be- rizmi, sağlık turizmi, kültür turizmi, agro turizm, kırsal turizm Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafında da bölge ay, Datça Belediye Başkanı Gür- gibi alternatif turizm türlerinin ön plana çıkarılması çalışma- yönelik hazırlanan proje ve çalışmaların destek itanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, larına ağırlık verildiğini söyledi. edildi. Dr. Zekeriya Bingöl, Muğla Tica- ıı Mustafa Ercan, Muğla Ticaret Antik kentlerde yürütülen kazı çalışmaları ve diğer projeler Karşılıklı görüş ve önerilerin dile getirilmesinin türk, Menteşe Esnaf ve Sanat- için kaynak sıkıntısı olmadığını söyleyen Vali Orhan Tavlı, iantı sona erdi. i Ayyıldız, Muğla Turist Rehber- "Sahip olduğumuz tarihi, kültürel değerlerin gün yüzüne çı- \kgül, Muğla Tanıtım Platformu karılması ve korunarak gelecek nesillere aktarılması ama- jğla Arı Yetiştiricileri Birliği Baş- cıyla Kültür Turizm Bakanlığımız ve Valiliğimiz Yatırım (alkınma Ajansı Genel Sekreteri İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca çalışmalar destek- kültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer To- lenmektedir." Dedi. p* ırü Gülnaz Savran, Muğla MYO . 1 - ] J U * I * ^1» ^1 gazlar, Turizm Fakültesi Öğretim Antik Kentler ve Ören Yerlerinde yapılan çevre temizliği, _ *WıBi ken, Ula Esnaf ve Zanaatkarlar çevre düzenlemesi ve kazı çalışmalarına bölge insanının da j - — - i ;elik, Sedir Adası Kazı Başkanı dahil edildiğini belirten Vali Orhan Tavlı, bu şekilde hem is- ^ 'I a Antik Kenti Kazı Başkanı Doç tihdam sağlandığını hem de tarihi değerlerin korunması yö- " ' m Fakültesi Rehberlik Programı nünde bölge halkının bilinçlendirildiğini ifade etti. f vaz. Marmaris Turizm MYO Mü-

  • YAYIN : Bodrum Yarımada
  • TARİH :24.01.22
Bodrum Yarımada
24.01.22

MUĞLA NIN TANITIM STRATEJİSİ VE YOL HARİTASI OLUŞTURULUYOR MARMARİS

Muğla'nın tanıtım stratejisi ve yol haritası oluşturuluyor SABRI KESEN-ANADOLU AJANSI Marmaris ilçesinde, ilin sahip olduğu doğal, tarih ve kültürel değerlerinin tanıtılmasına yönelik stratejiler ve yol haritası görüşüldü. Muğla Tanıtım ve Geliştirme Kurulu toplantısı Vali Orhan Tavlı başkanlığında Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde gerçekleştirildi. Muâla İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr Zekeriva Binaöl'ür müdürlüğünce yapılan çalışmalarını anlattığı sunum ile başlayan toplantıda, ilin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılmasına yönelik stratejiler ve yol haritası masaya yatırıldı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Ürün Pazarlama Direktörü Ceylan Şensoy, Etkinlik Ağırlama Grup Müdürü Sinem Özyalçın, Destinasyon Uzmanı Elif Köseoğlu ve Destinasyon Grup Müdürü Aydın Demir İl tanıtım ve geliştirme programı hakkında ve 2021 yılında yapılan tanıtım faaliyetleri hakkında ortaklaşa sunum yaparak kurul üyelerini bilgilendirdi. Yapılacak çalışmalarla Muğla'nın tüm destinasyonlarının tanıtımı için bütünleşik bir iletişim stratejisi oluşturulması, tüm paydaşların katılımıyla sürdürülebilir işbirliği geliştirilmesi, markalaşma ve iletişim süreçlerinin güçlendirilmesi ve destinasyonun dijital dünyada görünür kılınması için, belirlenen hedeflerin paydaşlarla birlikte hayata geçirilmesinin amaçlandığı belirtildi. Vali Tavlı, yeşille mavinin buluştuğu, 1484 kilometrelik sahil şeridine sahip, Leleg, Karya ve Likya gibi uygarlıklarına ev sahipliği yapmış ve birçok antik yerleşim yerinin izlerini her karış toprağında taşıyan Muğla'nın sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli turizm kentlerinden biri olduğunu dile getirdi. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Muğla Tanıtım ve Geliştirme Kurulu'nun Muğla'nın ulusal ve uluslararası pazarda hedeflediği konumu kazanmasına katkıda bulunacağını vurgulayan Tavlı, ortak akıl ve işbirliği içerisinde yapılacak tanıtım çalışmalarının da katkısıyla dört mevsimturizm hedefine kısa sürede ulaşılacağını kaydetti. Toplantıya, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi Halîl Özyurt, Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, Muğla Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mustafa Ercan, Dalaman Havalimanı YDA Genel Müdürü Cengiz Tuğrul Ayaz, Güney Ege Turistik Otelcileri ve İşletmeciler Birliği Başkanı Mustafa Deliveli, Dalaman Ortaca Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletmecileri Birliği Başkanı Yücel Okutur da katıldı. us I

  • YAYIN : Bodrum Yarımada
  • TARİH :25.01.22
Bodrum Yarımada
25.01.22

SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Sağlık turizmi çalışmaları devam ediyor Muğla Valisi Orhan Tavlı talimatıyla sağlık turizmi çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. ' im ııiıol^^s Haber Merkezi Muğla Valisi Orhan Tavlı talimatıyla sağlık turizmi çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. Muğla'nın sağlık turizminin geliştirilmesi, sağlık turizmi potansiyelinin artırılması, ilin turizm portföyüne kitlesel ve organize biçimde sağlık turisti kazandırılması, Sağlık turizmi yetki belgesine sahip olan kuruluş sayısının arttırılması amaçlarına hizmet edecek olan Tek Durak Hizmet Merkezi, konsept proje taslağı projeye finansman sağlayacak anahtar paydaşlar tarafından desteklendi. Vali Yardımcısı Can er Yıldız başkanlığında gerçekleşen toplantıya; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Artay Yağcı, Tıp Fakültesi Dekanı H. Nevres Aydoğan, Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ayşegül Demirbaş, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Osman Engindeniz, Şube Müdürü Mehtap Yıldız, Proje Birimi sorumlusu Dr. Çiğdem Demirci, Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Hacer Ergül. Muğla Vakfı Genel Müdürü Tayyar Şaşmaz, Muğla Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mustafa Ercan, CîEKA Muğla İl Koordinatörü Mehmet Sert, ve Muğla Valiliği AB Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörü Dr. Ahmet Esen, proje uzmanları Ebm Tunç ve Volkan Mulcar katılım sağladı. Toplantıda AB ve Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörü Dr. Ahmet Esen ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü Proje Birimi sonımlusu Dr. Çiğdem Demirci tarafından, proje konsept taslağı sunumu yapıldı. Muğla ilinde sağlık turizmi kapsamında akı edite olmuş sağlık tesisleri ve diğer sağlık turizmi paydaşlan (seyahat acentalaıı, konaklama işletmeleri ve diğ.) Tarafından verilen sağlık hizmetlerini, "Tek Durak Hizmet Merkezi" kurarak; online platformlarda tanıtmak, potansiyel müşterilere bulundukları ülkeden başlamak üzere danışmanlık hizmeti sağlamak, sektörün rekabet gücünü artırmak, sektörün sistematik gelişimine katkıda bulunmak amaçlandığı vurgulandı. Vali yardımcısı Caner Yıldız, Muğla Sağlık Turizmi Tek Durak Hizmet Merkezi konsept proje taslağının, önümüzdeki günlerde sektördeki diğer paydaşlara da aktanlacağını; kümelenmede yer almak isteyenlerin görüşlerinin alınması ile projenin ivme kazanacağını vurguladı. Bu kapsamda projeye onay veren kurum yetkililerine ve proje taslağını hazırlayan AB ve Dış İlişkiler Bürosu ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Proje Birimine teşekkür etti. Muğla ilinin sağlık turizminde küresel bir marka şehir olması amacıyla, sağlık turizmi çalışmaları Vali Orhan Tavlı başkanlığında, ilk olarak 02.02. 2021 tarihinde üst düzey il protokolü ve STK yöneticilerinin katılımıyla başladı. Sonrasında, 10.03.2021 tarihinde akredite olmuş aracı kuruluşların (seyahat acentalarınııı) temsilcileri ile ve üçüncü olarak 20.04.2021 tarihinde yetki belgesi almış ve alma sürecinde olan tüm sağlık tesisleri ve seyahat accntalan, sağlık ve turizmle ilgili tüm kamu, özel sektör ve STK temsilcilerinin geniş katılımları (65 kişi) ile sağlık turizmi istişare toplantıları yapıldı. Yapılan toplantılar sonucunda "Muğla Sağlık Turizmi Tek Durak Hizmet Merkezi" fikri ilk olarak Singapur'un sağlık turizminde marka ülke olması örneğinden hareketle ortaya çıktı ve Muğla ilinde uygıılanmasıüzerine geliştirildi.

  • YAYIN : Muğla Hamle Gazetesi
  • TARİH :25.01.22
Muğla Hamle Gazetesi
25.01.22