BASINDA BİZ

Tarihe göre Haber getir

AKDENİZİN BİLİŞİM ÜSSÜ ANTALYA TEKNOKENT

İHI İ^ASLAŞm!"^ TEKr!OR/\!K. a1-: İBRAHİM YAVUZ ANTALYA TEKNOKENT GENEL MÜDÜRÜ AKDENİZİN BİLİŞİM ÜSSÜ ANTALYA TEKNOKENT Antalya Teknokent'e Genel Müdür olarak göreve atandığım tarihten itibaren teknoloji geliştirme bölgemizdeki faaliyetlerimiz devam ediyor. Başarılı projeler yürütüyor, yeni iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Batı Akdeniz Teknoloji Geliştirme Bölgemizin faaliyetlerinden bahsetmek gerekirse; 20001i yılların başında başlayan teknoloji geliştirme bölgeleri faaliyetleri son 5 yıldır daha hızlı bir şekilde devam etmektedir. Bizler de 2004 yılında kurulmuş olgun Teknokent olarak kurumsallaşmasını tamamlamış, her geçen gün daha da yükselişini sürdüren bir teknoloji geliştirme bölgesi olmanın gururunu yaşıyoruz. Teknoparklar; ekonomik büyümeyi hızlandıran ve uluslararası rekabet gücünü artıran dinamik kümelenmeler olarak faaliyet göstermektedir. Teknoparklarm misyonu; girişimciler, işletmeler, üniversiteler, yatınmcılar ve araştırma altyapıları arasında yoğun işbirliği oluşturarak yeni fikirlerin yüksek katma değerli ürün ve hizmetlere dönüştürülerek pazarlanmasını sağlamaktır. Bu misyon doğrultusunda teknoparklar, üniversite, Ar-Ge kuruluşlan ve şirketler ile pazar arasında bilgi ve teknoloji akışını teşvik etmektedir. Batı Akdeniz Teknoloji Geliştirme Bölgemiz; 4 Kasım 2004'te kurulmuş olup, 1 Ocak 2005'te Antalya Teknokent Yönetici ve işletici AŞ. 4691 sayılı kanunla faaliyete geçmiştir. Bölgemiz, çeşitli sektörlerden Ar-Ge odaklı ileri teknoloji üreten ve kullanan inovatif şirketleri bünyesinde barındırmaktadır. Bugüne kadar bölgede 797 Ar-Ge projesi yapılmış olup, toplamda gerçekleşen Ar- Ge proje bütçesi 180 Milyon TL'yi bulmuştur. Mevcut durumda projelerde görev alan Ar-Ge ve destek personeli sayısı 991'dir. Bu rakamlar bölgemizin, nitelikli eleman istihdamına katkısını çok açık göstermektedir. 2017 yılında teknokentimizde yaşanan gelişmeler sayesinde tüm teknoparklar arasında 35. sıradan 10. sıraya yükselmiş bulunmaktayız. En İyi Gelişme Gösteren Teknoloji Geliştirme Bölgesi kategorisinde 1. olduk. Bunu sağlayan pek çok gelişme ve aktör bulunmaktadır. Üniversite-sanayi işbirliği, teknoloji transfer ofisi faaliyetleri, bölgede sağlanan girişimcilik ekosistemi, firmalarımızın son yıl yaptığı ihracat ve ArGe satış tutarlarında artışlar ve bunun yanında pek çok gelişme sayesinde bu sonuca ulaşmış bulunmaktayız. Çalışmalarımıza bir yenisini ekleyerek, bölgedeki yatırımcı-teknolojik ürün etkileşimini sağlayacağımız, Antalya Teknokent Teknoloji Vadisi Projesini de başlatmış bulunuyoruz. Batı Akdeniz Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yer alan mevcut firmamız San Bilgisayar arasında imzalamış olduğumuz sözleşme ile Teknoloji Vadisi'nin ilk adımını attık Bölgemizde bulunan diğer firmaların ArGe projelerinde gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalar ile daha büyük bir ivme kazanan Antalya Teknokent, Teknoloji Vadisihe de yeni ve şirketleri dahil etmeye devam edecek 165.000 m2 lik alanda 2 etapta gerçekleştirilecek olan vadi projemizde hedeflenen firma sayısı 40'tır. Vadi projemizin üniversite öğrencilerimize sağlayacağı staj ve iş olanaklan, nitelikli personel istihdamına katkısı ve bölgeye sağlayacağı ekonomik katkıları çok büyük olacaktır. Batı Akdeniz Teknoloji Geliştirme Bölgemiz; 4 Kasım 2004'te kurulmuş olup, 1 Ocak 2005te Antalya Teknokent Yönetici ve İşletici A.Ş. 4691 sayılı kanunla faaliyete geçmiştir. Bölgemiz, çeşitli sektörlerden ArGe odaklı ileri teknoloji üreten ve kullanan inovatif şirketleri bünyesinde barındırmaktadır. •72- MİMAR VE MÜHENDİS DERGİSİ İHI İ^ASLAŞm!"^ TEKNORaNK. a;; V İBRAHİM YAVUZ ANTALYA TEKNOKENT GENEL AKDENİZİN BİLİŞİM ÜSSÜ ANTALYA TEKNOKENT Antalya Teknokent'e Genel Müdür Ge proje bütçesi 180 Milyon TL'yi bulmuş- olarak göreve atandığım tarihten tur. Mevcut durumda projelerde görev alan itibaren teknoloji geliştirme bölge- Ar-Ge ve destek personeli sayısı 991'dir. mizdeki faaliyetlerimiz devam ediyor. Ba- Bu rakamlar bölgemizin, nitelikli eleman şanlı projeler yürütüyor, yeni iş birlikleri istihdamına katkısını çok açık göstermek- Batı Akdeniz Teknoloji ,, . . ,. Geliştirme Bölgemiz; 4 gerçekleştiriyoruz. tedır. Kas7m 2004-tekuruimuş Batı Akdeniz Teknoloji Geliştirme Bölge- 2017 yılında teknokentimizde yaşanan olup, 1 ocak 2005te ^ Antalya Teknokent Yönetici mizin faaliyetlerinden bahsetmek gere- gelişmeler sayesinde tüm teknoparklar ve işletici a.ş.4691 kirşe; 20001i yılların başında başlayan arasında 35. sıradan 10. sıraya yükselmiş ^mçtir^lg^îsT16 teknoloji geliştirme bölgeleri faaliyetleri bulunmaktayız. En İyi Gelişme Gösteren çeşitli sektörlerden Ar- son 5 yıldır daha hızlı bir şekilde devam Teknoloji Geliştirme Bölgesi kategorisinde üreten ve kuiîanarTirwvatif etmektedir. Bizler de 2004 yılında kurul- 1. olduk. Bunu sağlayan pek çok gelişme şirketleri bünyesinde & j t v o i barındırmaktadır. muş olgun Teknokent olarak kurumsallaş- ve aktör bulunmaktadır. Üniversite-sanayi masını tamamlamış, her geçen gün daha işbirliği, teknoloji transfer ofisi faaliyetleri, da yükselişini sürdüren bir teknoloji geliş- bölgede sağlanan girişimcilik ekosistemi, tirme bölgesi olmanın gururunu yaşıyoruz. firmalarımızın son yıl yaptığı ihracat ve Ar- Teknoparklar; ekonomik büyümeyi hızlan- Ge satış tutarlarında artışlar ve bunun ya- dıran ve uluslararası rekabet gücünü artı- nmda pek çok gelişme sayesinde bu sonuca ran dinamik kümelenmeler olarak faaliyet ulaşmış bulunmaktayız. Çalışmalarımıza göstermektedir. Teknoparklarm misyonu; bir yenisini ekleyerek, bölgedeki yatırım- girişimciler, işletmeler, üniversiteler, yatı- cı-teknolojik ürün etkileşimini sağlayaca- nmcılar ve araştırma altyapıları arasında ğımız, Antalya Teknokent Teknoloji Vadisi I ^ ~ yoğun işbirliği oluşturarak yeni fikirlerin Projesini de başlatmış bulunuyoruz. Batı , _ yüksek katma değerli ürün ve hizmetlere Akdeniz Teknoloji Geliştirme Bölgesinde — dönüştürülerek pazarlanmasını sağlamak- yer alan mevcut firmamız San Bilgsayar . — tır. Bu misyon doğrultusunda teknopark- arasında imzalamış olduğumuz sözleşme lar, üniversite, Ar-Ge kuruluşlan ve şir- ile Teknoloji Vadisi'nin ilk adımını attık ^ ketler ile pazar arasında bilgi ve teknoloji Bölgemizde bulunan diğer firmaların Ar- ^ [ I akışını teşvik etmektedir. Ge projelerinde gerçekleştirdikleri başarılı Batı Akdeniz Teknoloji Geliştirme Bölge- çalışmalar ile daha büyük bir ivme kaza- _ miz; 4 Kasım 2004'te kurulmuş olup, 1 nan Antalya Teknokent, Teknoloji Vadisihe Ocak 2005'te Antalya Teknokent Yönetici de yeni ve şirketleri dahil etmeye devam ff | |"| || [ II ve İşletici AŞ. 4691 sayılı kanunla faaliye- edecek 165.000 m2 "lik alanda 2 etapta ger- ^ lıM1*!* te geçmiştir. Bölgemiz, çeşitli sektörlerden çekleştirilecek olan vadi projemizde hedef- \ Uf Ar-Ge odaklı ileri teknoloji üreten ve kul- lenen firma sayısı 40'tır. Vadi projemizin lanan inovatif şirketleri bünyesinde barın- üniversite öğrencilerimize sağlayacağı staj dırmaktadır. ve iş olanaklan, nitelikli personel istihda- Bugüne kadar bölgede 797 Ar-Ge projesi mına katkısı ve bölgeye sağlayacağı ekono- yapılmış olup, toplamda gerçekleşen Ar- mik katkıları çok büyük olacaktır.

  • YAYIN : Mimar ve Mühendis
  • TARİH :01.11.18
Mimar ve Mühendis
01.11.18