A.TR Dolaşım Belgesi Yanında Menşe Şahadetnamesinin Talep Edilmesi Hakkında

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün bilgilendirmesi doğrultusunda;

Gümrük Yönetmeliğinin 205/4-Ç maddesi ile ticaret politikaları önlemlerine, ilave  gümrük vergisine veya ek mali yükümlülüğe tabi eşyanın ithalatında Türkiye ve AB arasındaki gümrük birliği çerçevesinde eşyanın serbest dolaşım statüsünü tesviken A.TR dolaşım belgesi ibraz edilmesi halinde, ithalata konu eşyanın menşeini belirleme konusunda Bakanlıkça belirlenen risk kriterleri uyarınca saptanan durumlar saklı kalmak kaydıyla menşe şahadetnamesinin aranmayacağı düzenlenmiştir.

İlgili Yönetmelik maddesi gereğince, AB ülkelerinden A.TR dolaşım belgesi eşliğinde serbest dolaşıma girecek olan mali yükümlülüklere tabi (ilave gümrük vergisine (İGV), ek mali yükümlülüğe (EMY) ve ticaret politikası önlemine )eşyaya ilişkin menşe şahadetnamesinin gümrük idaresine ibraz edilip edilmeyeceği hususuna ilişkin olarak, BİLGE sisteminde beyanname tescilinden önce yükümlü tarafından yapılması planlanan ithalat işlemine ilişkin bilgiler girilerek, beyanname ekinde menşe şahadetnamesinin talep edilip edilmeyeceği belirlenebilmektedir. Konuya ilişkin ilgili kayıtlı yazı ile tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine ve Gümrük Müşavirleri Derneklerine bilgi verildiği belirtilmiştir.

Bununla birlikte, Bakanlığa intikal eden olaylardan AB ülkelerinden A.TR dolaşım belgesi eşliğinde serbest dolaşıma girecek eşya için serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescilinden önce BİLGE sistemine yapılması planlanan ithalat işlemelerine ilişkin bilgilerin girildiği, BİLGE sistemininin beyanname ekinde menşe şahadetnamesinin ibrazını talep etmediği halde muayene memurlarınca rutin olarak menşe şahadetnamesinin ibrazının istendiği anlaşılmakta olduğu belirtilmiştir.

Bu çerçevede, Gümrük Yönetmeliğinin 205/4-Ç maddesinin uygulamasına ilişkin risk analizi sonuçları BİLGE sitemi aracılığıyla yükümlülere bildirildiğinden dolayı BİLGE Sistemi tarafından menşe şahadetnamesinin talep edilmeyen durumlar için eşyaya ilişkin başkaca tereddütün bulunmaması halinde söz konusu eşya için menşe şahadetnamesinin talep edilmemesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

128