MUĞLA TEKNOPARK YÖNETİCİ A.Ş. İDARİ BİNA, KULUÇKA MERKEZİ, TRAFO BİNASI VE SARNIÇ KABA İNŞAATI YAPIM İŞİ


MUĞLA TEKNOPARK YÖNETİCİ A.Ş.

İDARİ BİNA, KULUÇKA MERKEZİ, TRAFO BİNASI VE SARNIÇ KABA İNŞAATI YAPIM İŞİ

Muğla Teknopark AŞ’ye ait İdari Bina, Kuluçka Merkezi, Trafo Binası ve Sarnıç Kaba İnşaatı Yapım İşi Açık – Pazarlık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin

a) Adresi : Muğla Sıtkı Koçman Üniversite-Sanayi İş Birliği Koordinatörlüğü, Araştırma Laboratuvarı Merkezi (ALM) Kötekli Kampüsü PK. 48000 Menteşe/Muğla
b) Telefon ve faks numarası : 0 252 211 54 31 – 0543 322 17 57
c) Elektronik Posta Adresi : filizoner@mu.edu.trtgb_mugla@muglateknopark.com.tr

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Muğla Teknopark AŞ’ye ait İdari Bina, Kuluçka Merkezi, Trafo Binası ve Sarnıç Kaba İnşaatı Yapım İşi
Ayrıntılı bilgiye idari şartname ve Teknik Şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Muğla İli Menteşe İlçesi
c) İşe başlama tarihi

 

 

 

ç) Süresi

: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş ) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

 

Yer tesliminden itibaren 120 (Yüz Yirmi) takvim günüdür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ALM Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 18.01.2019 – 15:00
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.1.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.4. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.5. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10’undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,2’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

 

4.2.3. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25’inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bununla birlikte, teklif fiyatından bağımsız olarak, isteklinin cirosunun en az 3.000.000,00 TRY (Üç Milyon Türk Lirası) olması gerekir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

 

4.3. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği” de yer alan B III Grubu Bina İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
 
4.3.2. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: Mezuniyet belgeleri iş deneyim belgesi yerine kullanılamaz.
 1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

 

5.1. Yeterliliği tespit edilen istekliler ile sözlü olarak açık eksiltme yapılmak suretiyle fiyat üzerinden pazarlık yapılacaktır.

 1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.

  7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TL (Türk Lirası) karşılığında Muğla Teknopark Yönetici A.Ş. adresinden satın alınabilir.

 

7.2. İhale dokümanı bedelinin yatırılacağı yer:

T.C. Ziraat Bankası Muğla Şubesi – Muğla Teknopark Yönetici A.Ş.

IBAN : TR87 0001 0002 0177 8770 4850 02


7.3. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muğla Sıtkı Koçman Üniversite-Sanayi İş Birliği Koordinatörlüğü, Araştırma Laboratuvarı Merkezi (ALM) Kötekli Kampüsü PK. 48000 Menteşe/Muğla adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

 

13.1. İhalede sınır değer hesaplaması ve aşırı düşük teklif değerlendirmesi yapılmayacaktır.

13.2. Bu iş için fiyat farkı verilmeyecektir.

 

 

 

642