Muğla Ticaret Ve Sanayi Odası Hizmet Binası Çatısına GES İhale İlanı 28.02.2022


 MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET BİNASI ÇATISINA GES YAPTIRILACAKTIR

MUTSO hizmet binası çatısına yapılacak olan 100 kWe / 121,03 kWp gücündeki GES işi ihale edilecek olup, İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1- İdarenin
a) Adı : Muğla Ticaret ve Sanayi Odası
b) Adresi : Muslihittin Mah. Şehit Yrb. Alim Yılmaz Cad. No:3 – MENTEŞE/MUĞLA
c) Telefon ve faks numarası : +90 252 214 11 22 – 71 20 / +90 252 214 11 22 – 71 20
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : http://www.mutso.org.tr/
d) e-posta adresi : muglatso@tobb.org.tr

2- İhale konusu yapım işinin

a)Adı : MUTSO Çatı GES
b)Niteliği, türü ve miktarı : 100 kWe / 121,03 kWp GES Tesisi
c)Yapılacağı/teslim edileceği yer : Muğla İli Menteşe İlçesi
ç)Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imza tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
d)İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.
 

3- İhalenin son teklif verme tarih ve saati

 

:

 

28.02.2022 – 10:00

4- Tekliflerin hazırlanması ve sunulması:

a- İstekliler http://www.mutso.org.tr/ adresinde yer alan ihale dokümanlarını incelemek ve tamamını kabul ettiğini tekliflerinde beyan edeceklerdir.

a- Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

b- İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir.

c- İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

d- Teklif mektubunda, teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacaktır.

e- Teklif mektubuna; ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

f- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar elden veya posta yolu ile gönderilebilir.

 

5- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

a- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

b- Ekte verilen formata uygun teklif mektubu

c- İş deneyim belgeleri

Son iki yıl içinde kamu veya özel sektörde tamamlanan GES yapım işi olmalıdır. Yapılan işin bedeli tek sözleşmede teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamalıdır. İş bitirme belgesi olarak TEDAŞ kabul tutanakları sunulabilecektir.

d- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
e- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

f- İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

g- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

h- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

 

6- Ekler

a- Teklif Mektubu Formatı

b- Sözleşme Taslağı

c- Teknik Şartname

d- Proje Dosyası

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

696