7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu (Oda aidat borcu yapılandırması)

7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu (Oda aidat borcu yapılandırması)

 

Değerli  Üyemiz,

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 18.05.2018 tarihinde 30425 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunun 10 ncu maddesinin 9 uncu fıkrası uyarınca;

* Anılan madde 31.03.2018 tarihinden (bu tarih dahil) önceki aidat alacaklarının tahsili için uygulanacaktır.

* Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 18.05.2018 tarihinden önce üyelerimizin borç asıllarının kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacaklar, üyelerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın Odamız Yönetim Kurulu kararına istinaden alacak kayıtlarından silinecektir. Kısmen ödeme olması halinde, bu ödemeye tekabül eden orandaki gecikme zamları affedilecek olup, ödenmemiş kısma ilişkin gecikme zamlarının silinmesi söz konusu olmayacaktır.

* Üyelerimizin yapılandırmadan yararlanabilmesi için 31 Temmuz 2018 tarihine kadar bir dilekçe ile Odamıza başvuru yapması gerekmektedir.

* Yapılandırmaya konu olacak aidat borcu asılları, başvuru dilekçesinde belirtilmek kaydıyla, peşin veya 6 eşit taksit olarak ödenebilecektir. 6 aylık taksit yapılması durumunda birinci taksitin son ödeme günü 31 Temmuz 2018 olup, kalan beş taksit 1’er aylık dönemler halinde tahsil edilecektir.

* Taksitlerden herhangi birinin Kanunda öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, yapılandırma iptal edilerek aidat borcu eski haline döndürülecektir. Ödenmeyen kısma 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edilecektir.

* Yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin dava açmamış olması veya açılmış davalarından vazgeçmiş olması şarttır. Mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dahil icra takibi başlatılmış alacaklar için üyemizin yapılandırmadan yararlanmak üzere başvurması halinde davalar ve icra takipleri sonlandırılacaktır. Bu takdirde, üyelerimizin mahkeme ve icra masrafları ile vekalet ücretini, ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır. Taksitlerden herhangi birinin süresinde ödenmemesi halinde, o tarihe kadar tahsil edilen tutarlar düşüldükten sonraki kısım için icra takibine devam edilecektir.

* Vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra, tahakkuk etmiş aidat borç asılları ile faizlerinin tahsilinden vazgeçilmesi için vergi dairesi terk yazının aslı ile başvuruda bulunulması gerekmektedir. Vergi mükellefiyetini sona erdiren üyelerimizin kayıtlarının da terkin edildiğinin Muğla Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden teyit edilmesi uygun olacaktır.

* Başvuru formlarını pdf olarak muglatso@tobb.org.tr mail atabilirsiniz.

* Ödemelerinizi web sitemizdeki 7/24 E-MUTSO online hızlı ödemeyle ilgili linkten yapabilirsiniz.

* Odamızın aşağıda bulunan banka hesabına açıklama kısmında oda sicil numarası belirtilerek havale veya eft ile aidatlarınızı ödeyebilirsiniz.

T.İŞ BANKASI A.Ş. MUĞLA ŞB. TR450006400000136000000352
TC ZİRAAT BANKASI A.Ş. MUĞLA ŞB. TR770001000201357584615001
AKBANK TA.Ş MUĞLA ŞB. TR860004601440888000001282
T.GARANTİ BANKASI A.Ş. MUĞLA ŞB. TR270006200050700006299402
T.HALK BANKASI A.Ş. MUĞLA ŞB. TR110001200925900016000025
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.MUĞLA ŞB TR290006701000000060433874
T.VAKIFLAR BANKASI A.Ş. MUĞLA ŞB. TR060001500158007287883956
ŞEKERBANK MUĞLA ŞB. TR500005902770536027754864
DENİZ BANK MUĞLA ŞB TR630013400000459244400002

 

BİLGİ GÜNCELLEME FORMU

BAŞVURU VE TAAHHÜT BELGESİ 7143 SAYILI KANUN

Saygılarımızla,

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası