Birimlerimiz

Acentelerinin Sermaye Yapısı Ve Personelinin Mesleki Den. Kon. Sektör Duyurusu

SİGORTA ACENTELERİNİN SERMAYE YAPISI VE

PERSONELİNİN MESLEKİ DENEYİMİ KONUSUNDA

SEKTÖR DUYURUSU

(2015 / 10)

 

Bilindiği üzere Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin beşinci fıkrasıŞube açarak teşkilatlanmak isteyen acentelerin merkezlerinde genel müdür, en az bir genel müdür yardımcısı ve yeterli sayıda birim müdürlüğü oluşturulması gerekir. Genel müdür için en az 7 yıl, genel müdür yardımcısı için en az 5 yıl sigortacılık mesleki deneyimi, en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olması ve 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan şartları haiz olması aranır. Şubelerde ise en az bir müdür ve bir teknik personel istihdam edilir. Şube müdürünün tüzel kişi acente müdüründe aranan şartları taşıması gerekir.”, aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası Asgari ödenmiş sermaye ile beyan edilecek malvarlıklarının en az %50’sinin nakit, mevduat ya da devlet iç borçlanma senedi gibi nakde kolay dönüşebilir yatırım araçlarından oluşması gerekir.” hükmü amirdir.

Müsteşarlığımıza yapılan çeşitli başvurulardan nakde dönüşebilir yatırım araçlarının içeriği ile sigortacılık mesleki deneyimin kapsamı hususunda tereddütler oluştuğu anlaşılmaktadır.

 

Konuya ilişkin yapılan değerlendirmede;

 

i) Söz konusu Yönetmelik uyarınca asgari ödenmiş sermaye uygulamasında ödenmiş sermayenin en az %50’si için aranan nakde kolay dönüşebilir yatırım araçları kapsamına her türlü menkul ve menkul kıymetin dahil edilebileceği, geriye kalan ödenmiş sermaye uygulamasını esas almak üzere gayrimenkul de dahil olmak üzere her türlü malvarlığının kabul edilebileceği kanaatine varılmıştır.

 

 

ii) Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin beşinci fıkrası uygulamasına ilişkin olarak, aynı Yönetmeliğin (EK-1) ekinde yer alan mesleki deneyime ilişkin ortak hükümler çerçevesinde, anılan madde kapsamındaki genel müdür ve genel müdür yardımcıları için, 31.12.2015 tarihine kadar atanmaları kaydıyla, sigortacılık, iktisat, işletme, muhasebe, hukuk, maliye, matematik, istatistik, aktüerya veya mühendislik alanlarındaki deneyim süreleri mesleki deneyim olarak kabul edilecektir.