Birimlerimiz

Şube Açarak Teşkilatlanan Sigorta Acenteleri Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslar

ŞUBE AÇARAK TEŞKİLATLANAN SİGORTA ACENTELERİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN

USUL VE ESASLAR

1-      Mevcut şubesi olan Sigorta Acenteleri, 2014/8 sayılı Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulamasına İlişkin Genelge’nin (Bundan sonra Genelge olarak kısaltılacaktır) 2 ve 3 numaralı ekinde yer alan mali müşavir onaylı mali tablolar, mali müşavir onaylı ödenmiş sermaye / malvarlığı beyanı (söz konusu ödenmiş sermaye / malvarlığının en az %50 sinin nakit ve nakde kolay dönüştürülebilir yatırım araçlarından oluştuğuna ilişkin)  ile işbu Usul ve Esasların ekinde yer alan ve birer örneği www.sigorta.org.tr adresli internet sayfasında yayımlanan; organizasyon şeması, acente merkezi ve acente şubeleri isimli tablolar ile ilgili yönetici ve personeller için bilgi formunu düzenleyerek ve ilgili mevzuatta belirtilen süreler dikkate alınarak ivedilikle uygunluk belgesi başvurusunda bulundukları Odalara müracaat edeceklerdir. Söz konusu, başvurular ilgili Odalar tarafından incelenerek Birliğimize iletilecek olup, Birliğimizce uygun olarak değerlendirilen başvurular Hazine Müsteşarlığına iletilecektir.

2-      Yeni şube açmak isteyen Sigorta Acenteleri şube tescil işleminden önce, Genelge’nin 2 ve 3 numaralı ekinde yer alan mali müşavir onaylı mali tablolar, mali müşavir onaylı ödenmiş sermaye / malvarlığı beyanı (söz konusu ödenmiş sermaye / malvarlığının en az %50 sinin nakit ve nakde kolay dönüştürülebilir yatırım araçlarından oluştuğuna ilişkin) ile organizasyon şeması, acente merkezi ve acente şubeleri isimli tablolar ile ilgili yönetici ve personeller için bilgi formunu düzenleyerek uygunluk belgesi başvurusunda bulundukları Odaya başvuracaklardır. Söz konusu başvurular ilgili Odalar tarafından incelenerek Birliğimize iletilecek olup, Birliğimizce uygun olarak değerlendirilen başvurular Hazine Müsteşarlığına iletilecektir. Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylanan başvuruların şube tescil işlemleri gerçekleştirilecek olup, Müsteşarlık onayından önce şube tescil işlemi yapılmayacaktır.

3-      İlgili Odalara yapılmayan, doğrudan Birliğimize yapılan müracaatlar kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

4-      Mevcut şubesi olan acentelerin başvuruları için Odalar tarafından gerekli inceleme ve değerlendirme yapıldıktan sonra Genelge’nin 7.6. maddesinde belirtilen süre (Başvuruların 24 Nisan 2015 tarihinde Birliğimizce Hazine Müsteşarlığına iletilmesi gerekmektedir.) dikkate alınarak mümkün olan en kısa sürede bu Usul ve Esasların ekinde yer alan tablolar ile organizasyon şeması excel formatında sigortacilik@tobb.org.tr adresli Birliğimiz e-posta hesabına iletilecektir. Başvurular, geliş sırasına göre Müsteşarlığa iletilecektir.

5-      Mali müşavir onaylı ödenmiş sermaye/malvalığı beyanı ile bilgi formları (Form A ve Form B) ilgili Oda tarafından muhafaza edilecek olup Birliğimize iletilmeyecektir.

6-      Başvuru esnasında Sigorta Acenteleri; organizasyon şeması, acente merkezi ve acente şubeleri isimli tablolar ile bilgi formlarının doğru olarak tanzim edildiği, söz konusu organizasyon şeması, tablolar ile bilgi formlarında yer alan bilgilerde bir değişiklik olması halinde en geç on işgünü içerisinde ilgili Odaya bildirimde bulunacakları hususundaki beyan ve taahhütnameyi uygunluk belgesi başvurusunda bulundukları Odaya teslim edecektir.

7-      Yetkili Odalara başvuru usulü (e-posta, cd vb.) ilgili oda tarafından belirlenecektir.

8-      Gerek görülmesi halinde Birliğimiz veya ilgili Odalar tarafından bu Usul ve Esaslarda belirtilen hususları tevsik edici ilave bilgi ve belge talep edilebilecektir.

9-      Beyan ve taahhütname ile diğer bilgi ve belgeler ilgili acentenin dosyasında muhafaza edilecektir. (Excel formatındaki tablolar cd, usb bellek gibi araçlar ile muhafaza edilebilecek olup, ayrıca çıktı alınmasına mahal bulunmamaktadır.)

10-   Müsteşarlık tarafından onaylanmayan mevcut şube bilgileri ilgili acentenin Levha kaydından silinecek olup şartları sağlaması halinde Müsteşarlık onayını müteakiben kayıt işlemi gerçekleştirilecektir.

11-   Bildirilen genel müdür ile genel müdür yardımcısının ilgili acentenin Levha bilgilerine gerçek kişi acente, tüzel kişi acente müdürü ya da teknik personel olarak kayıtlı olması zorunludur.

12-   Bildirilen şube müdürünün ilgili acentenin Levha bilgilerine müdür ya da teknik personel olarak kayıtlı olması zorunludur.

13-   Bildirilen teknik personelin Levha bilgilerine teknik personel olarak kayıtlı olması zorunludur.

14-   Mevcut şubelerin onay işlemi esnasında asgari fiziki şart tetkik raporu talep edilecek olup, tetkik raporu bulunmayan ya da tetkik işlemi olumsuz sonuçlanan şubelere ilişkin başvuru “olumsuz” görüş ile gerekçe belirtilerek Birliğimize iletilecektir. TOBB-AEKS sisteminde ilgili Oda tarafından tetkik bilgisi girilmiş ise, ayrıca tetkik raporu talep edilmez. Yeni açılacak şubeler için fiziki şart tetkik raporu Müsteşarlığın açılış onayı ve şube tescil işlemlerinden sonra talep edilecektir.

15-   Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcılarının Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin 8. maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen eğitim ve deneyim şartlarını taşımaları gerekmektedir. (Sigorta Acenteleri Yönetmeliği 8/5 “… Genel müdür için en az 7 yıl, genel müdür yardımcısı için en az 5 yıl sigortacılık mesleki deneyimi, en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olması ve 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan şartları haiz olması aranır…”) “Sigorta Acentelerinin Sermaye Yapısı ve Personelinin Mesleki Deneyimi Konusunda Sektör Duyurusu”ndaki mesleki deneyime ilişkin hükümler 31.12.2015 tarihine kadar dikkate alınacak olup bu tarihten sonra Yönetmelik hükümleri dikkate alınacaktır.

16-   Genelgenin ekinde yer alan mali müşavir onaylı mali tablolar ile mali müşavir onaylı ödenmiş sermaye / malvarlığı beyanında ilgili acentenin özkaynak ile ödenmiş sermaye/malvarlığı büyüklükleri ve yapısı ilgili Oda tarafından kontrol edilecek olup, şayet ilgili mevzuatta belirtilen şartları (sahip olması gereken asgari ödenmiş sermaye/malvarlığı tutarları ile bu tutarların %50’sinin nakde kolay dönüştürülebilir yatırım araçlarından oluşması ve özkaynağın en az 300.000 TL olması)  taşımıyorsa, o acentenin başvurusu “olumsuz” görüş ile gerekçe belirtilerek Birliğimize iletilecektir. (Bu kapsamda, 4 şubesi bulunan bir acentenin ödenmiş sermaye/malvarlığı en az 400.000 TL olmalı ve ödenmiş sermaye/malvarlığının en az 200.000 TL’si nakde kolay dönüştürülebilir yatırım araçlarından oluşmalıdır. Bu acentenin özkaynak büyüklüğü ise, en az 300.000 TL olmalıdır.)

17-   Nakde kolay dönüştürülebilir yatırım araçları olarak her türlü menkul ve menkul kıymet (Örnek olarak; mevduat, devlet iç borçlanma senetleri, katılım belgesi, kira sertifikası, yatırım fonları, döviz, altın, hisse senedi ve menkuller vb.) değerlendirilebilir. Nakde kolay dönüştürülebilir yatırım araçlarından geriye kalan ödenmiş sermaye/malvarlığı bölümü için, gayrimenkul de dahil olmak üzere her türlü malvarlığı değerlendirilebilir.

18-   Acentenin Organizasyon Şeması incelenirken; genel müdür ve genel müdür yardımcısının bulunup bulunmadığı, bu kişilerin ilgili mevzuatta belirtilen şartlara haiz olup olmadığı ve ilgili acentenin Levha bilgilerine kayıtlı olup olmadığı kontrol edilecektir. Sigorta acenteleri talep etmeleri halinde birden fazla birim müdürlüğü oluşturabilir ve birden fazla genel müdür yardımcısı görevlendirebilir.

 

19-   Acente Merkezi isimli tablo ilgili Oda tarafından incelenirken genel müdür ve genel müdür yardımcılarının organizasyon şemasında belirtilen kişiler olup olmadığı, organizasyon yapısının 18 inci maddede belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı ve acente ödenmiş sermaye/malvarlığı ile özkaynak büyüklüğünün (ödenmiş sermaye/malvarlığı uygunluğu ile özkaynak büyüklüğü kontrolü mali müşavir onaylı mali tablolar ile mali müşavir onaylı ödenmiş sermaye / malvarlığı beyanından yapılacaktır.) ilgili mevzuata uygun olup olmadığı kontrol edilecektir. Belirtilen şartlarda eksiklik olması halinde acente başvurusu “olumsuz” görüş ile gerekçe belirtilerek Birliğimize iletilecektir.

20-   Acente Şubeleri isimli tablo ilgili Oda tarafından incelenirken şube müdürü ile teknik personelin şartlara haiz olup olmadığı, ikametgahının (Levha bilgilerindeki ikametgah adresi) acente şubesi ile aynı ilde olup olmadığı ve bu kişilerin ilgili acentenin Levha bilgilerine kayıtlı olup olmadığı kontrol edilecektir.  Herhangi bir şubede, anılan şartlarda eksiklik olması halinde ilgili şube başvurusu “olumsuz” görüş ile gerekçe belirtilerek Birliğimize iletilecektir.

21-   Gerçek kişi acentelerde genel müdür ve genel müdür yardımcısı ticari mümessil veya ticari vekil olarak atanmak zorundadır. Tüzel kişi acentelerde bu kişilerin ticaret siciline tescili zorunludur.

22-   Sigorta acentelerinde görev yapan genel müdür, genel müdür yardımcısı merkezin bulunduğu ilde, şube müdürünün ise, müdürlüğünü yaptığı şubenin bulunduğu ilde ikamet etmesi zorunludur. Ayrıca, Genelgenin 5.2. maddesi kapsamında da işlem yapılması mümkündür.

23-   Bir kişi sadece bir Sigorta Acentesinde genel müdür, genel müdür yardımcısı ve şube müdürü olarak görevlendirilebilir. Bu kişi, gerçek kişi sigorta acenteliği faaliyetinde bulunamayacağı gibi, aynı ya da farklı bir acentede; genel müdür, genel müdür yardımcısı, şube müdürü, müdür veya teknik personel olamaz.

24-   Mesafeli satış yapan acenteler uygunluk belgesi başvurusunda bulundukları Odalara sadece mali müşavir onaylı mali tablolar ile mali müşavir onaylı ödenmiş sermaye / malvarlığı beyanını teslim edecek olup, bu tablolar  ödenmiş sermaye/malvarlığı ve özkaynak yeterliliği açısından değerlendirilecektir.

 

Ekler:

1-      Acente Organizasyon Şeması

2-      Acente Merkezi Tablosu

3-      Acente Şubesi Tablosu

4-      Form A

5-      Form B

 

Organizasyon Şeması ve Tabloları

Form A

Form B