AB Ürün Kurallarının Uygulanmasına İlişkin Mavi Rehber

İlgi : 08.01.2024 tarihli, E-98353802-010.08-00092656179 sayılı ve ”AB Ürün Kurallarının
Uygulanmasına İlişkin Mavi Rehber” konulu yazı
İlgi ‘de kayıtlı yazıda, Avrupa Birliği (AB) ile imzalanan Gümrük Birliği Kararı kapsamında ülkemizin AB’nin
ürün güvenliği alanındaki yatay kuralları ile ürün bazlı mevzuatını üstlenmek ve uygulamakla yükümlü olduğu
belirtilerek, AB teknik mevzuatına uyum ile Türk mallarının AB pazarında serbest dolaşımının temini ve
vatandaşımıza güvenli ürün sağlanmasının amaçlandığı açıklanmıştır.
Yazıda, tek pazarda malların serbest dolaşımının sorunsuz işlemesi, AB yatay kuralları ile ürün kurallarının
daha iyi anlaşılması ve bu kuralların daha uyumlu ve yeknesak uygulanmasına katkıda bulunulması amacıyla
Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Mavi Rehberin güncellenmiş versiyonunun 29 Haziran 2022 tarihli
AB Resmi Gazetesi’nde yayımlandığı bilgisi verilmiştir.
Yazıda, rehberde AB ürün mevzuatı tüm kavram ve süreçleriyle açıklandığı; özellikle (AB) 2019/1020 sayılı
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Tüzüğü’nün kabulü sonrası değişiklikler, AB pazarına mesafeli ve çevrimiçi
satışlar, ürünlerin tadil ve tamiri, yazılım, ürün talimatları ve güvenlik bilgileri ve Brexit sonrası duruma ilişkin
hususların eklendiğinden bahsedilmiştir. Rehberin, malların serbest dolaşımının yanı sıra Birlik içerisindeki
ürün güvenliğine ilişkin yüksek koruma seviyesini sağlayan hükümler hakkında bilgi edinmek isteyenlere
yönelik olduğu da vurgulanmıştır.
Yazıda devamla, ülkemizdeki ilgili tüm paydaşlara ürünlerin tasarımı ve üretiminde uygunluk değerlendirmesi
süreci ile akreditasyon, piyasa gözetimi ve denetimi, ithalat denetimi gibi alanlarda yol göstermesi amacıyla
söz konusu rehberin Türkçe ‘ye çevrildiği ve https://ticaret.gov.tr/urun-guvenligi/guncel-mavi-rehber
adresinden rehbere ulaşılabileceği belirtilmiştir.

111