Koop-Bis Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar

Bakanlığımız Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün 03//05/2023 tarih ve 85044350 sayılı yazısı ile Kooperatifler Kanununda önemli değişiklikler yapan “7339 sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 26/10/2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, anılan Kanunun ek 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan yetki kapsamında hazırlanan “Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetmeliği” de 14/01/2022 tarihli ve 31719 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bahse konu Kanun ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, Kooperatif Bilgi Sistemi’nin kurulumu, tanıtımı, kullanıcıların eğitimi ve geçiş süreçleri ile veri işleme yöntemleri konularında ayrıntılı düzenlemeler içeren usul ve esasların çıkarılması gereği hasıl olmuş olup, bu kapsamda “Kooperatif Bilgi Sisteminin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar” hazırlanarak Bakanlık Makamının Onayı ile uygulamaya konulmuş ve Genel Müdürlüğümüz web sayfasında ve İl Müdürlüğümüzün internet sayfası “Duyurular” bölümünde yayınlanmıştır.

Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetmeliği (14.01.2022 tarih ve 31719 sayılı Resmi Gazete) “KOOPBİS yetkilisinin görev ve sorumlulukları” başlıklı,

MADDE 11 – (1) KOOPBİS yetkilisi;
“a) Yeni ortakların kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine ilişkin bilgilerini, ortaklığa kabule
dair yönetim kurulu kararının alındığı tarihten itibaren, ortağın genel kurul toplantısına
katılmasını engellemeyecek şekilde en geç on beş gün içinde KOOPBİS’e kaydetmek,
b) Kooperatif ortaklarına ilişkin bilgi güncellemelerini KOOPBİS’te ilgili alanlara en geç on
beş gün içinde işlemek,
c) Genel kurul toplantısına katılmaya hak kazanmış olan ortakları gösteren listeyi
KOOPBİS üzerinden almak,
ç) (Değişik:RG-28/2/2023-32118) Tarım satış kooperatiflerinde genel kurul toplantısına
katılmaya hak kazanmış olan ortakları gösteren listenin KOOPBİS’te üretilebilmesi için genel
kurul toplantı tarihinden en az yirmi gün önce rekolte beyanı, ürün teslimi ve sermaye borcuna
ilişkin verilerin girişini yapmak veya Bakanlık aracılığıyla bu verilerin KOOPBİS’e aktarılmasını
sağlamak,
d) (Değişik:RG-28/2/2023-32118) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, bilançoyu, gelir
gider farkı hesaplarını ve denetleme organı ile dış denetçilerin raporlarını, toplantı gündemini ve
idari mali durumuna ilişkin güncel bilgilerini genel kurulun yıllık toplantısından en az on beş gün
önce KOOPBİS’e işlemek,

e) (Değişik:RG-28/2/2023-32118) Genel kurul toplantılarından sonra toplantıya ilişkin
tutanak, gündem, imzalı hazirun listesi belgelerini, toplantıyı takip eden on beş iş günü içerisinde
KOOPBİS’e yüklemek,
f) Organlarında, hukuki durumlarında ve kooperatif künyesinde meydana gelen
değişikliklere ilişkin gerekli güncellemelerin yapılabilmesi için taleplerini, tescil ve ilanı gerçekleşen
bir husus varsa ilgili sicil müdürlüğü, MERSİS numarası ve gazete ilan tarihi bilgileri ile birlikte,
değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç on beş gün içinde İl Müdürlüğüne bildirmek,
g) (Değişik:RG-28/2/2023-32118) KOOPBİS’ten ve Bakanlığın internet sayfasından
erişilebilen, kişisel verilerin KOOPBİS ile işlendiğini belirten aydınlatma metnini, kooperatifin
merkezinde ve genel kurul toplantısının icra edileceği yerde herkesin görebileceği şekilde
bulundurmak,
ğ) (Değişik:RG-28/2/2023-32118) KOOPBİS’te yetkisi dışında kalan konularda
güncelleştirmelerin yapılabilmesi için İl Müdürlüğüne bildirimde bulunmak,” hükmü,
Ayrıca;
Kooperatif Bilgi Sisteminin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar
“Geçmiş dönemlere ait bilgi ve belgelerin işlenmesi” başlıklı,
MADDE 7- “(1) 1163 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca
KOOPBİS’e aktarılması gereken bilgi ve belgelerin kapsamı ve içeriği hususunda aşağıdaki tarihlere
dikkat edilir. Ticaret sicili kayıtları için; bu Usul ve Esasların yürürlük tarihi itibarıyla en güncel bilgiler
işlenecektir, bu verilerin sistemde mevcut olması halinde kontrolü yapılır.
a) Finansal tablolar için; 21/10/2021 tarihli ve 7339 sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlük tarihi olan 26/10/2021 sonrasında hazırlanan
tüm finansal tablolar eklenir.
b) Faaliyet raporları için; 7339 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 26/10/2021 sonrasında
hazırlanan tüm faaliyet raporları eklenir.
c) Genel kurul toplantı evrakı için; 7339 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 26/10/2021
sonrasında gerçekleştirilen tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bilgi ve belgeler
işlenir.
ç) Ortak bilgileri için; bu Usul ve Esasların yürürlük tarihi itibarıyla ortaklık ilişkisi devam
eden tüm ortakların kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine ilişkin bilgileri işlenir.” Hükmü,
“Veri Aktarım Süresi, İdari Para Cezaları Ve Adli Cezalar” başlıklı,
MADDE 19- (1) “Veri aktarım süresi 1163 sayılı kanunun geçici 8 inci maddesinde
düzenlenmiştir. buna göre; kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri, kooperatifin;
ticaret sicili kayıtlarını, finansal tablolarını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarını, genel kurul
toplantı evrakını, ortaklarının kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine ilişkin bilgilerini koopbis’in
kurulmasını müteakip bir yıl içinde koopbis’e aktarmakla yükümlü olup bu süre ticaret bakanlığınca altı
aya kadar uzatılabilir.Bu süreçte kooperatifler, genel kurul toplantısına katılma hakkını haiz ortakları gösteren listeleri
kanunun geçici 8 inci maddesi yürürlüğe girmeden önceki hükümlere göre almaya devam ederler.
Kanunun Geçici 8 İnci Maddesinde Belirtilen Sürenin Başlangıcı Olarak 26/10/2022 Tarihi Esas
Alınır. …..” hükmü,
(2) Bununla birlikte, bu Usül ve Esaslar’ın Yürürlüğe Girdiği (01.07.2023) Tarihinden İtibaren
1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 24 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca ortakların
tetkikine amade tutulması gereken; “Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, Bilanço, Gelir-gider farkı
hesapları ve Denetçilerin kanunun 66 ncı ve 69 uncu madde hükümlerine uygun olarak tanzim
edecekleri Raporların, Genel Kurulun Yıllık Toplantısından En Az 15 gün önce, KOOPBİS’e işlenmiş
olması gerekmektedir.
Söz konusu yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde Kanunun ek 2 nci maddesinin
birinci fıkrasının (1) numaralı bendi uyarınca yönetim kurulu üyeleri, üç aydan iki yıla kadar hapis
ve elli günden beşyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.” Hükmü,
Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetmeliği (14.01.2022 tarih ve 31719 sayılı Resmi Gazete)
İdari para cezasını gerektiren haller başlıklı;
MADDE 17 – “(2) (Değişik:RG-28/2/2023-32118) Yönetim kurulu üyelerinin; ………… Bu
süre içerisinde aktarımı gerçekleşmeyen her bir kalem için ayrı ayrı olmak üzere yönetim kurulu
üyelerinin her biri bin Türk lirası idari para cezası ile cezalandırılır.” hükmü,
gereği görevli ve sorumludur.
Kooperatifinize ait bilgilerin ve üye (ortak) kayıtlarının belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde
Yönetim Kurulu tarafından Kooperatif Bilgi Sistemine (KOOP-BİS) girişinin ivedilikle tamamlanması
hususunda;
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Gülşah SAVTEKİN
Ticaret İl Müdür V.

245