Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Değişikliği Hk.

Ticaret Bakanlığı tarafından Birliğimize iletilen ekli yazıda; e-ticaret platformlarında kullanılan mesafeli sözleşmelerde cayma hakkı kullanımında iade kargo masraflarının ön bilgilendirmede belirtilmek ve ilk teslim masraflarını aşmamak kaydıyla, satıcının yanı sıra tüketici tarafından da karşılanabileceğine dair düzenlemenin uygulanması 04/11/2023 tarih ve 32359 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmelik değişikliği ile 1/1/2025 tarihine kadar ertelenmiş olduğu hatırlatılmaktadır.

Bu doğrultuda; mesafeli yöntem ile akdedilen sözleşme öncesi e-ticaret platformlarındaki tüketicilere yapılacak ön bilgilendirmede, cayma hakkı kullanılması durumunda iade kargo masraflarına tüketici tarafından katlanılacağına dair hükümlere yer veren veya cayma hakkı kullanan tüketicilerden iade kargo masraflarını talep veya tahsil eden satıcılar için 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca 2023 yılı için her bir sözleşme veya işlem için 1.371 TL idari para cezası uygulanacak olup söz konusu ceza tutarı 2024 yılında yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle geçerli olacağı bildirilmiştir.

EK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Değişikliği;

Bilindiği üzere mesafeli sözleşmelere ilişkin uygulama usul ve esasları 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun’un “Mesafeli sözleşmeler” başlıklı 48 inci maddesinde ve Mesafeli
Sözleşmeler Yönetmeliği’nde yer almaktadır.
Elektronik ticaret işlemlerinin ve dolayısıyla mesafeli sözleşme hacminin büyümesi neticesinde
oluşan yeni satış ve pazarlama tekniklerine karşı daha etkin bir tüketici koruma sisteminin oluşturulması
ve mevcut tüketici mevzuatımıza kaynaklık teşkil eden Avrupa Birliği Direktifleri düzenlemeleri ile 1
Nisan 2202 tarihli ve 31796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
İle Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişikliklere uyum
sağlanması amaçları ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerinde 23.08.2022 tarihli ve 31932
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeler ile bazı hususlarda değişiklikler yapılmıştır.
Söz konusu değişikliklerden, mesafeli sözleşmelerde cayma hakkı kullanımında iade kargo
masraflarının ön bilgilendirmede belirtilmek ve ilk teslim masraflarını aşmamak kaydıyla, satıcının yanı
sıra tüketici tarafından da karşılanabileceğine dair düzenlemenin uygulanması 04/11/2023 tarih ve 32359
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmelik değişikliği ile 1/1/2025 tarihine kadar ertelenmiş olup
yeni hükümler ile düzenlenen hususlar bu tarihten sonra uygulanmaya başlanacaktır.
Diğer yandan, yukarıda yer verilen husus ile alakalı olarak bazı basın yayın organlarında ve
sosyal medya paylaşımlarında; 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak düzenleme ile
internet üzerinden yapılacak alışverişlerde satılan malın ayıplı olması dışında cayma hakkını kullanan
tüketicilerin malın iadesine ilişkin kargo ücretini ödemek zorunda olduklarına ilişkin yanıltıcı haber ve
içeriklere yer verildiği anlaşılmıştır.
Ancak cayma hakkı kullanımında iade masraflarının 1/1/2024 tarihinden itibaren tüketici
tarafından karşılanacağına dair muhtelif mecralara yansıyan içerik ve haberler gerçeği
yansıtmamaktadır. Anılan düzenlemelerin uygulanmaya başlayacağı tarih olan 1/1/2025’e kadar ise
mesafeli sözleşmelerde cayma hakkı kullanımında iade kargo masrafını halen satıcı karşılamakla
yükümlü olup, tüketicilerin bu süreç içerisinde anılan iade masraflarını ödemesi söz konusu
değildir.
Bu doğrultuda mesafeli yöntem ile akdedilen sözleşme öncesi tüketicilere yapılacak ön
bilgilendirmede, cayma hakkı kullanılması durumunda iade kargo masraflarına tüketici tarafından

katlanılacağına dair hükümlere yer veren veya cayma hakkı kullanan tüketicilerden iade kargo
masraflarını talep veya tahsil eden satıcılar için 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
uyarınca 2023 yılı için her bir sözleşme veya işlem için 1.371 TL idari para cezası uygulanacak olup söz
konusu ceza tutarı 2024 yılında yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle geçerli olacaktır.
Bu itibarla elektronik ticaret piyasalarında tüketicilere mal veya hizmet sunan Kuruluşunuz
üyelerinin tesis ettikleri işlem ve uygulamalarının, yukarıda yer verilen mevzuat değişikliklerine uyumlu
hale getirilmesi gerektiğine ilişkin bilgilendirilmeleri ve basına yansıyan yanıltıcı içeriklerin
geçersizliğinden haberdar edilmeleri hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

99