Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Örnek Anasözleşme Değişikliklerine İntibak İşlemleri

Bakanlığımız Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün 06.01.2022 tarihli ve
81659962 sayılı yazısıyla; 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun 7’nci
maddesinin birinci ve ikinci fıkrası gereği, tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin örnek
anasözleşmelerinde önemli değişiklikler yapıldığı ve ilgili mevzuat gereğince tarım satış kooperatifleri ve
birliklerinin anasözleşme değişikliklerine intibak etmelerinin zorunlu olduğu; 4572 sayılı Kanun
kapsamında kurulup faaliyet gösteren kooperatif ve birliklerin örnek anasözleşme değişikliklerine intibak
işlemlerinin, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa tabi kooperatif ve üst kuruluşlarının intibak
işlemlerinden farklı olduğu belirtilerek bu hususta hazırlanan 2022/5 sayılı Bakanlığımız Genelgesinin
tüm Ticaret Sicili Müdürlüklerine bildirilmesi talep edilmektedir.
Bu itibarla, 2022/5 sayılı Bakanlığımız Genelgesi’nin bir örneğine ilişikte yer verilmekte olup,
tarım satış kooperatifleri ve birliklerince yapılacak intibak sürecinde hangi işlemlerin yerine getirilmesi
konusunda anılan Genelge doğrultusunda hareket edilmesi hususunda bilgi edinilmesini ve gereğini rica
ederim.

Ek : Yazı Örneği

218