Uluslararası Unvan Başvuruları Hk.

“Değerli Üyemiz,

Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar’ın “Uluslararası fuar ve bu unvanın kullanılması” başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında “Bir fuarın uluslararası nitelikte olması ve “uluslararası” unvanının kullanılabilmesi için, fuarın aynı düzenleyici tarafından, aynı veya benzer isim ya da konuda son beş yıl içerisinde en az iki defa düzenlenmiş olması; ayrıca doğrudan veya dolaylı (temsilcileri kanalıyla) yabancı katılımcı sayısının, tüm katılımcı toplamı içerisinde en az yüzde on beşe ulaşması veya yabancı katılımcıya tahsis edilen net metrekare stand alanı büyüklüğünün, toplamın en az yüzde onuna ulaşmış olması veya yabancı ziyaretçi sayısının, toplam ziyaretçi sayısı içerisinde en az yüzde iki buçuğu bulması gerekmektedir.” hükmü yer almaktadır. Malumları olduğu üzere, Covid-19 Pandemisinin neden olduğu olumsuz koşullar nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında, planlanmış olan bir çok fuar düzenlenememiştir. Bu kapsamda, 2 yılda bir düzenlenen fuarlar için ilk defa uluslararası unvanının kullanılması başvurusunda bulunulması durumunda, bu başvuruların anılan maddede yer alan “son beş yıl içerisinde” kriteri aranmaksızın, düzenlenen son 2 fuardaki verileri baz alan Yeminli Mali Müşavir raporu dikkate alınarak değerlendirilmesine karar verilmiştir.Bilgilerinize sunarız.”

279