Tıbbi Tanı Kiti İthalatı

Sayın Üyemiz,

02.04.2020 tarih ve 31087 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan T.C. Ticaret Bakanlığı tebliği (İthalat:2020/19) ile ,

  • Aşağıda gümrük tarife pozisyonları (G.T.İ.P) ve tanımları belirtilen eşyanın insanlar için kullanılanlarında; Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi veya Geçici İthalat Rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde; gümrük idarelerince, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunun fiziksel veya elektronik ortamda düzenleyeceği uygunluk yazısı aranacağı,
  • Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen firmalar için bu Tebliğ hükümleri uygulanmayacağı,
  • 27/12/2019 tarihli ve 30991 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/16) kapsamında yapılacak başvurular, bu Tebliğde yer alan eşya için, uygunluk yazısı alındıktan sonra yapılacağı belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız,

TANI KİTİ TEBLİĞİ

Saygılarımızla,