Odamız Hakkında

Odamız Hakkında

MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Yönetim Kurulu Başkanı: Bülent KARAKUŞ
Meclis Başkanı: Koray ÖZCAN
Kuruluş Tarihi: 1884
Üye Sayısı: 9116
Personel Sayısı: 44
Yetki alanı: Muğla Merkez İlçe, Yatağan, Kavaklıdere, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz , Ula ve Datça İlçeleri.
Tarihçe: Muğla Ticaret ve Sanayi Odası; İktisadi Yürüyüş Dergisi’nin ülke genelinde olarak Ticaret ve Sanayi Odaları-Ticaret ve Zahire Borsaları için 18 Haziran 1943 tarihinde yayınladığı Fevkalade sayısındaki açıklamaya göre Muğla Ticaret ve Sanayi Odası adı altında 1884 yılında kurulmuştur.

1926 yılında 655 ve 1950 yılında 5590 sayılı kanunlara intibak eden Oda; mezkûr unvanla görevine devam ederken, 1954 yılında ( İzmir- Ege Bölgesi Sanayi Odası)’na ; İlimizdeki sanayi kuruluşların katılma zorunluluğu nedeniyle 1954 yılından itibaren Odamız ( MUĞLA TİCARET ODASI ) unvanı almıştır.

2004 Yılında yürürlüğe giren 5174 sayılı Odalar ve Borsalar Yasasına göre Odalar; üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve bu Kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.

Odamız 2007 yılında TOBB’a müracatı üzerine Muğla ilinin Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın çalışma alanından çıkartılması ile Odamızın 01.01.2008 tarihinden unvanı T.C. MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI olarak değişmiş bulunmaktadır.

Odanın çalışma alanı Muğla ili Merkez ilçe ,Datça,Dalaman,Ortaca;Köyceğiz, Kavaklıdere,Ula ve Yatağan ilçeleri olmak üzere 8 ilçe olup, Sanayi işletmeleri için ise Marmaris ve Bodrum ilçesindeki sanayicilerde Odamız çalışma alanı içine girmiştir. Bu ilçelerden Ortaca,Yatağan ve Datça’da Odanın temsilcilikleri bulunmaktadır. Oda’nın faal üye sayısı 4000 üyeye ulaşmıştır. Bu üyelerin 2500 adedi Tüzel işletme 1500’ ü de Şahıs işletmesidir. Odanın 17 Meslek Komitesi Bulunmakta olup, bu komitelere seçilmiş 117 üyesi vardır. Oda meclisi 49 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu 1 Başkan ve 10 üye olmak üzere 11 kişiden oluşmaktadır. Oda üyelerine 29 personel ile hizmet vermekte olup, Oda bünyesinde TSE Muğla İl Temsilciliği ve KOSGEB Muğla Sinerji Odağı çalışmalarını başarılı bir şekilde yürütmektedir. Oda gerek finansal destek sağlayarak gerekse bilgi birikimleri ile Yönetim Kurulu ve Genel Kurullarda görev yaparak, Ülkemizin,Bölgemizin ve en önemlisi Muğla’mızın ticari ve sosyal hayattaki etkinlikleri içerisinde de rol üstlenen Odamız,Her yıl iştiraki olduğu kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmuş ve yeni bazı kurumlara ve şirketlere de iştirak etmiştir.

Vizyon: Kurumsal altyapısını tamamlamış, uluslar arası kalite standartlarında hizmet veren, kaynaklarını verimlilik esasına göre yöneten, gelişime ve yenilikçiliğe açık bir kurum olmak.
Misyon: Ülkenin, bölgenin ve üyelerin menfaatlerini korumak için kanunla kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirerek, bölgemizin ulusal ve uluslararası arenada rekabet gücünü arttırarak gelişimini sağlamak.
ODAMIZIN HİZMETLERİ
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi anlayışı ile üye memnuniyetini arttırmak ve akredite Oda olarak üyelerimize hizmet sunmak
Üyelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda eğitimler düzenlemek
Odamızın ve ilimizin menfaatleri çerçevesinde hibe projeler hazırlamak ve yürütmek
UMEM Beceri’ 10 Projesi Mesleki eğitim kursları ile üyelerimizin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak,
Maliye, Hukuk, Ekonomi, Ticaret Sicili, Dış Ticaret ile ilgili ve güncel sorunlarınıza yüz yüze görüşme imkanı vermek ve uzmanlara danışarak cevaplandırmak.
Ekspertiz işlemleri (İhraç malları ile ilgili işlemler, ithalatta numune belgeleri, geçici ithalatla gelen ve zamanında yurt dışı edilemeyen ilgili mücbir sebep belgeleri düzenlemek.)
Firmaların Tescil, Kuruluş, Kayıt, Kapatma veya değişiklik işlemlerini ve yetkili kişilerin tescillerini yapmak.
Oda’da kayıtlı Küçük ve Orta boy işletmelerin Kapasite tespit işlemlerini yaparak gerekli raporları düzenlemek.
Valilik, Belediye, Defterdarlık gibi Kamu kurum ve Kuruluşları ile ilgili istekleri değerlendirip, yerinde çözümlemek. Bu kurumlardan gelen yazışmaları cevaplandırmak.
Fuar,sergi ve İş toplantıları düzenlemek, düzenlenenlere iştirak edilmesini sağlamak. Bu konularda üyelerini bilgilendirmek.
KOBİ’lere dönük kredi ve teşvik düzenlemeleri ve hizmetleri sunmak.
Ülkemizde ve yabancı ülkelerde ithalatçı ve üreticilerin adresleri, iş mevzuatları, Odaya gelen İş tekliflerinin faks veya yayın organımız vasıtasıyla duyurulması, Döviz kurları, uluslararası istatistikler, yıllık ve aylık TEFE ve TÜFE endeksleri konusunda üyeleri bilgilendirmek.
Yüksek Düzeyde vergi Ödeyen ve ihracat yapan üyeleri ödüllendirmek.
Tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalar yapmak. Oda Üyeleri ile ilgili Tüketiciyi Koruma Taahhütnamesi, uyulması zorunlu mesleki kararlar almak.
Çıraklık ve mesleki eğitim yasası ile ilgili konularda üyelerimizi bilgilendirmek.
Bağ-Kur Belgelerinin onaylanması, firmaların sicil kayıtlarının düzenli olarak bildirilmesini yapmak.
Muğla ilinin trafik, eğitim, yerel yönetimler, şehirleşme, ticari ve sanayi hayatı konusunda ilgili makamlara görüşler sunmak, önerilerde bulunmak.
İhracatçı üyelerimizin ATR, Menşe Şahadetnamesi, EUR-1 gibi belgelerini onaylamak.
ATA karnesi işlemleri, Avrupa Birliği (AB) projeleri ile ilgili üyelerin bilgilendirmek ve projelere aktif olarak katılımlarını sağlamak.
Dış ticaret devlet destekleri ve pazar araştırmaları konularında üyeleri bilgilendirmek.
Düzenlenmiş Faturaların piyasa rayiçlerine uygunluğunu onaylamak.
Yurt dışı ticari gezintilere çıkan üyelerimizin vize işlemlerini kolaylaştırmak için gerekli belgeleri düzenlemek.
Aylık yayınlanan Oda gazetesi, ergisi gibi yayınlarla Oda çalışmaları hakkında Üyeleri aydınlatmak.
İş Makinalarının tescillerini yapmak.
Örf ve teamüllere uygun olarak fire ve zayiat oranlarını belirlemek.
Emlak Vergisi birim değerleri ve bina inşaat maliyetleri hakkında gerekli bilgileri hazırlamak.
Üyelerimizin Oda ‘ya kayıtlı olduklarını bildirir belgeleri düzenlemek (Oda Sicil Kayıt Sureti-Faaliyet Belgesi-Yetki Belgesi-Sicil Tasdiknamesi)
Ticaret ve Sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeler içindeki iktisadi, ticari ve sınai faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri yapmak, başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve mümkün olan vasıtalarla yaymak.
Mesleki ahlakı ve tesanütü korumak, ticaret ve sanayinin genel menfaatlere uygun surette gelişmesine çalışmak.
Muğla’da Organize Sanayi Bölgeleri kurulması için girişimlerde bulunmak ve müteşebbis teşekkülde asil üye olarak görev almak.
Muğla ‘da faaliyet gösteren Banka şubeleriyle özel anlaşma yapılarak üyelerin düşük faizli kredi kullanmasının sağlanması.
Öncülük Ettiği ve Gerçekleştirdiği Önemli Projeler:
Mesleki Eğitim Projeleri.
Odamız projesi olan Karia Yürüyüş yolunu yılın 12 ayı turizme kazandırmak(800 km).
Uluslar arası Fuar Alanı Projesi ile ilin ekonomik kalkınmasını ve tanınırlığını arttırmak.
‘Kırsal Kalkınma İçin İyi Tarım Uygulamaları’ adlı proje Merkezi Finans İhale Birimi MFİB’e sunuldu.
Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) destekli; Karia’da Yaşam ‘ projesi.
Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) destekli ; “Uluslararası Fuar Alanı” projesi.
AB Bakanlığı destekli Muğla Valiliğinin başvuru sahibi olduğu ‘ Muğla Avrupa Birliği Yolunda Elele’ projesine ortaklık.
KOSGEB Sinerji Odağı TİP–1 Muğla Temsilciliği.
KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin İl genelinde başlatılması
Muğla Üniversitesi ve KOSGEB İdaresi Başkanlığı ile birlikte TEKMER’in açılması.
İstanbul Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği.
Yunanistan’ın Atina, Rodos Adaları, Drama Ticaret Odası ile işbirliği çalışmaları.
Muğla İli Oda ve borsaları ile bölgesel gelişme ve kalkınma için ortak hareket etme amaçlı toplantıların başlatılması.
Rodos’ta ilk defa düzenlenen Türk İhraç Ürünleri EGEXPORT Fuarları
Yat sektörünün desteklenmesine yönelik kümelenme çalışmalarının başlatılması.
Muğla’ya özgü ürünlerin tanıtımı için ulusal ve uluslararası fuarlara katılım.
Genç Girişimciler, Kadın Girişimciler Kurulları.
UMEM Beceri’10 Projesinin Kurs Yönetimi Başkanlığı.
MPM Muğla Verimliliği Artırma Projesi.