Birimlerimiz

Kapasite Raporları

*KAPASİTE RAPORU BAŞVURU FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kapasite Raporu Nedir :

Kapasite raporu; üretim yapan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olan bir belgedir.

Kapasite raporları düzenlenebilmesi için öncelikle kapasite raporu düzenlenecek firmaların ticaret siciline tescili ve işyerinin bulunduğu yerdeki odaya üye olması gerekir.

Kapasite raporları; firmaların iletişim bilgilerinin yanı sıra, yıllık üretim kapasitelerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, kapasite hesaplamaları ile sermaye ve istihdam bilgilerini içerir.

Kapasite Raporu Düzenlenmesinin Amacı

Kapasite raporları; ülkenin sınai üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak amacıyla sanayi bilgi sistemini oluşturmak, sanayi sicil belgesi almak, teşvik, tahsis, ihaleler ile bazı belgelerin alınması vb. işlemlerde kullanılmak amacıyla düzenlenirler.
Kapasite Raporunun Yasal Dayanağı :

– 5174 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi ile 71 inci maddesinin (a) bendi,

– 28/05/1975 tarih ve 15248 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun 16/05/1975 tarih ve 7/9914 sayılı Kararı,

– Oda Muamelat Yönetmeliğinin 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kapasite Raporu Düzenlenecek Alanlar

Kapasite raporları; tezgâh, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak hammadde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün üreten işyerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri işletenler ve bilişim teknolojisi ile yazılım üretenler ile Birlik Yönetim Kurulu tarafından belirlenen üretim alanları için düzenlenir.

Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler :

– Yatırım Teşvik Belgesi

– Dahilde İşleme İzin Belgesi,

– Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,

– Muhtelif ithalat ve ihracat işlemlerinde

– İhalelerde,

– Kredi teminlerinde,

– Sanayi Veri Tabanının hazırlanmasında

Firmalardan İstenilecek Belgeler

Kapasite raporunun düzenleneceği işyeri için firmalardan aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler talep edilir;

1)   Kapasite raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduklarına dair imza sirküleri aslı ya da noter tasdikli sureti,

2)   Mal sahibi ise işyerinin tapusu, tapu belgesi alınmamışsa; Organize Sanayi Bölgelerinde tapu tahsis belgesi sureti,

3)   Kapasite raporu düzenlenecek işyerindeki sigortalı işçi sayısına ilişkin SGK onaylı belge ve işyeri SGK numarası,

4)   İşyerindeki makine ve teçhizatın mali müşavir onaylı sermaye kıymetler değeri,

5)   İşyerindeki makine ve teçhizatın firmanın mülkiyetinde olup olmadığının tespiti için, mali müşavir onaylı makine ve teçhizat demirbaş listesi,

6)   Kiralık olan bina, işyeri ve makine ve teçhizata (varsa taşeron sözleşmesi, leasing sözleşmesi) ilişkin kira sözleşmesi ve ilgili tarafların imza sirkülerleri,

7)   Maden ocaklarında maden ruhsatı, ruhsat kiralanmış ise kiralama veya rödovans sözleşmesi,

8)   Kalite Belge ve sertifikalarının listesi,

9)   Kayıtlarda olmayan makine ve teçhizat dikkate alınmaz. Proforma faturaya göre kapasite raporu düzenlenmez.

10) İkinci el, faturasız, özel imalat, ya da çok eski vb. nedenlerle muhasebe kayıtlarında yer almayan fakat üretimde önemli bir yere sahip makineler için Yeminli Mali Müşavir veya YMM olmaması halinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir onaylı makine ve tesisat listesi dikkate alınır.

11) Bu maddede sayılan belgelerin elekronik imzalı olanları gerekli kontrolleri yapılmak suretiyle kabul edilir.

Kapasite Raporu için Nasıl Başvurulur?

Sanayi Birimimizden veya web sitemizden temin edilen Kapasite Raporu İstek Formu ekinde yukarıda belirtilen evraklar derlenerek başvurulur.

Kapasite Raporları Tanzim İşlemleri Nasıl Yürütülür?

– Firma tarafından Kapasite Raporu İstek Formu ve formda belirtilen evraklar ile birlikte Odamızın Sanayi Birimine başvurulur,

– Başvuru ilgili raportör tarafından değerlendirilir,

– Görevli eksper mühendis daha önceden iş yoğunluğu ve Oda aracının durumuna göre belirlenen tarihte firmanın işyerine ziyarette bulunur. Firmanın talebi halinde iş durumu uygunsa işlemleri hızlandırmak amacıyla eksperi firma kendi imkanlarıyla götürüp getirebilir.

– Eksper mühendis Kapasite Kriterlerine uygun olarak ölçüm ve tespitlerini yapar ve raporu tanzim eder,

– TOBB Sanayi Kapasite Raporu Otomasyon Programında veri girişi yapılarak kapasite raporu on-line olarak TOBB’ne gönderilir.

– TOBB’nin onayından sonra 1 nüsha “Aslı Gibidir” yapılarak firmaya teslim edilir.

– Kapasite Raporu Ücret ile ilgili bilgiyi Sanayi Birimimizden öğrenebilirsiniz. Banka yolu ile ödeme yapacaksanız banka hesap numaraları ile ilgili hesap bilgilerimiz için tıklayınız.

Odamızdan Kapasite Raporu Almış Firma Listeleri;

MERKEZ      ULA     KÖYCEĞİZ     ORTACA     DALAMAN     MARMARİS     DATÇA     BODRUM     YATAĞAN     KAVAKLIDERE