AB Mevzuatında Sürdürülebilirliğe İlişkin Gelişmeler

AB mevzuatına ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgilendirme yazıları Ticaret Bakanlığı tarafından
Birliğimize iletilmiştir.
1. Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen Kimyasallar Stratejisi ile uyumlu olarak, Komisyon tarafından
AB’de bazı tehlikeli kimyasalların üretimini ve/veya ihracatını yasaklamak üzere bir yasama girişimi
başlatılmıştır.
Yasama girişimine yönelik olarak başlatılan kamu istişare sürecine ilişkin Komisyon tarafından yayınlanan ve
ekte sunulan çağrı belgesinde, bu girişimin özellikle aşağıdaki mevzuatlar ile bağlantılı olduğu ifade
edilmektedir:

REACH Tüzüğü (Kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, yetkilendirilmesi ve kısıtlanmasına ilişkin
1907/2006 sayılı AB Tüzüğü)

PIC Tüzüğü (Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 649/2012 sayılı AB Tüzüğü)

Bitki Koruma Ürünleri Yönetmeliği (Bitki koruma ürünlerinin piyasaya arzına ilişkin 1107/2009
sayılı AB Yönetmeliği)

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği (Biyosidal ürünlerin piyasada bulundurulması ve kullanımına ilişkin
528/2012 sayılı AB Yönetmeliği)
Konuya ilişkin olarak başlatılan ve 31 Temmuz 2023 tarihinde sona erecek olan kamu istişare sürecinde,
görüşlerinizin aşağıdaki linkten Avrupa Komisyonuna iletilmesi mümkündür:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13750-Hazardous-chemicalsprohibiting-production-for-export-of-chemicals-banned-in-the-European-Union_en
Söz konusu yasama girişimine ilişkin görüşlerinizin hem link üzerinden Komisyona gönderilmesinden hem
de bilgi amaçlı Ticaret Bakanlığına gönderilmek üzere Birliğimize iletilmesinden memnuniyet
duyulacaktır.
2. Sürdürülebilir Ürünler İçin Eko-Tasarım Çerçeve Tüzüğü’ne ilişkin ekte sunulan yazıda, AB Konseyi
tarafından kabul edilen müzakere pozisyonu (genel yaklaşım) hakkında bilgi verilmektedir.
3. AB Resmi Gazetesinde yayımlanan Ormansızlaşma Tüzüğüne ilişkin bilgilendirme yazısı ekte
sunulmaktadır. Söz konusu Tüzük, sığır eti, kereste, soya, palm yağı, kauçuk, kakao ve kahvenin yanı sıra deri,
çikolata, mobilya, basılı kağıt ürünleri ile palm yağı bazlı seçili türev ürünler gibi belirli yan ürünleri
ilgilendirmekte olup; ilgili ürünleri AB piyasasına süren, bulunduran veya ihraç eden tüm operatörler ve
tacirler için zorunlu gereken özeni gösterme kuralları getirmektedir.

EK:
1- Tehlikeli Kimyasallar_Çağrı belgesi (5 sayfa)
2- Yeşil Mutabakat – Ormansızlaşma Tüzüğü
3- Sürdürülebilir Ürünler İçin Eko-Tasarım Çerçeve Tüzüğü (Kopyası)
4- Eko-Tasarım_Basın açıklaması (2 sayfa)
5- Eko-Tasarım_Konsey pozisyonu (217 sayfa)

Ekler için tıklayınız.

150