Arjantin Ticaret Operasyonları Analiz Birimi ve Otomotiv Sektörü Teşvikleri Güncel Bilgiler

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 22.06.2023 tarih ve E-68460249-724.01.01-00086633297 sayılı yazısı.
İlgide kayıtlı yazıda, Buenos Aires Ticaret Müşavirliği’nden alınan yazıya atfen, Arjantin Ekonomi Bakanlığı
tarafından, 15 Mayıs 2023 tarihinde dış ticaretin hızlandırılması amacıyla “Ticaret Operasyonları Analiz
Birimi” kurulacağının açıklanmasına binaen, 360 günde ödenmek üzere sermaye malı ithalatına öncelik
verileceği, ithalat ve değer zincirinde yer alan girdi fiyatlarının düşürülmesi için tarifelerin kaldırılacağı ve
antidamping önlemlerinin gevşetileceği de açıklanmış olup bu kapsamda, 29 Mayıs 2023 tarihli ve 35178 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Ekonomi Bakanlığı, Federal Kamu Gelirleri İdaresi, Mali Bilgiler Birimi, Ulusal
Değer Komisyonu, Ulusal Sigorta Denetimi ve Arjantin Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından alınan 24
Mayıs 2023 tarihli ve 1 sayılı Ortak Karar çerçevesinde, ticaret operasyonlarının izlenmesi ve teşvik edilmesi
amacıyla yeni birimin kurulduğu ifade edilmiştir.
Anılan Birimin yapılandırılması ile ilgili Karara
(http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/380000-384999/384332/norma.htm) göre yeni birimin;
Ekonomi Bakanlığı (Ticaret Müsteşarlığı, Sanayi ve Kalkınma Müsteşarlığı ve Tarım, Hayvancılık ve
Balıkçılık Müsteşarlığı), Kamu Gelirleri İdaresi (AFIP), Gümrükler Genel Müdürlüğü, Vergi Genel
Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kaynakları Genel Müdürlüğü, Arjantin Merkez Bankası (BCRA), Ulusal
Sigorta Denetimi, Ulusal Menkul Kıymetler Komisyonu ve Mali Bilgiler Biriminden (UIF) oluştuğu
belirtilerek, birimin amacının ürün ve hizmetlere yönelik iç ve dış ticarete konu alım satım işlemlerinin
izlenmesi, baskın konumlardan kaçınılarak adil ticari operasyonların teşvik edilmesi, ticareti yapılan malların
izlenmesi ve her aşamada doğru vergilendirilmesi, tüketiciye rehberlik edilmesi olduğu ifade edilmiştir.
Yazıda devamla; son zamanlarda Arjantin’de alınan ticarete yönelik kısıtlayıcı tedbirler nedeniyle ekonomik
hareketlilikte yavaşlama görüldüğü, söz konusu kararın, ticareti kolaylaştırmak ve kontrol etmek adına alındığı
ve ikili ticaretimize etkisinin yakından takip edileceği ifade edilerek mekanizmanın ilave bürokrasi yaratacağı
vurgulanmıştır.
Bununla birlikte, bir başka gelişme olarak; Arjantin Ekonomi Bakanlığı’nın 29 Mayıs 2023 tarihli ve 281/2023
sayılı yeni bir Kararı’nın (https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/287205/20230529) 31
Mayıs 2023 tarihli ve 27686 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olduğu, bu kapsamda “Otomotiv Endüstrisi
ve Değer Zincirine Yönelik Yatırımların Teşviki” konusunda teşvik rejiminin açıklandığı, bu teşviklerden
Arjantin’de yerleşik yerli ve yabancı sermayeli firmaların yararlanabileceği, teşviklerin söz konusu kararın
yayımlanmasından sonra yapılan yatırımları kapsayacağı, otomobil ve otomotiv parçaları üretimine yönelik
yeni projeler için erken KDV iadesi ve 31 Aralık 2031’e kadar ihracat vergilerinin sıfıra indirilmesini içerdiği,
yatırım projeleri çerçevesinde üretilen malların üretimin ilk üç yılında %15 ve sonraki iki yılda %20 asgari
milli içerik gerektirmekte olduğu, şirketlerin 31 Aralık 2027 tarihine kadar yeni rejime dahil olma talebinde
bulunabilecekleri kaydedilmektedir.
Diğer yandan, söz konusu Kararın 21-23 Mayıs 2023 tarihlerinde Uludağ İhracatçı Birlikleri tarafından
düzenlenen Otomotiv Sektörü Heyetinin ardından alınmasının dikkat çekici olduğu, Arjantin makamlarınca

otomotiv sektörüne yönelik üretimi artırmak amacıyla alındığı anlaşılan Kararın, sektörel olarak Arjantin’e
ihracatımızın rekabet gücünü azaltabileceğinin değerlendirildiği yazıda, ülkemizdeki kadar güçlü bir teşvik
sistemi ortaya konulmamış olmakla birlikte Arjantin’e yatırım konusuna ilgi duyan firmalarımızın teşviklerden
yararlanabileceği ifade edilmektedir.

87