Baca ve Yağlı Kanal Temizliği

İlgi : a) 21.10.2006 tarihli ve 26326 sayılı Belediye İtfaiye Yönetmeliği.
b) Muğla İtfaiye Dairesi Başkanlığı Baca ve Yağlı Kanal Temizleme ve Denetim Yönergesi.
İlgi (a) Yönetmeliğinin 6. maddesinin 1. fıkrasının h) bendinde “İtfaiye teşkilatının görevi; Belediye
sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek
ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek” hükmüne uygun olarak, ilgi (b) yönergemizin 8.
maddesinin 1. fıkrasında “Muğla il sınırları içerisinde baca temizleme işi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından
yetkilendirilmiş firmalarca yapılır.” denmektedir.
İlimizdeki işletmelerde meydana gelen baca yangınlarının, baca ve yağlı kanalların temizliklerinin
yapılmamasından yada yetersiz yapılmasından kaynaklandığı, Daire Başkanlığımızın yangın raporlarında
tespit edilmiştir. Temizliğin Başkanlığımızca yetkilendirilmeyen firmalar tarafından yapılması halinde
tarafımıza bildirim yapılmadığı için denetim ve kontrolleri yapılamamaktadır. Bu nedenle ilimiz sınırları
içerisinde ki baca ve yağlı kanalların Başkanlığımızca uygun görülüp yetkilendirilen firmalar tarafından
temizliğinin yaptırılması önem arz etmektedir.
Bu kapsamda İlimiz sınırları içerisinde Baca ve Yağlı Kanal temizliklerin Ek’ te sunulan 2024 yılı için
yetkilendirilen firmalar tarafından yaptırılacağının kurum, kuruluş ve vatandaşlara gerekli bilgilendirmenin
yapılması hususunda;

Ek: 2024 Yılı Baca Temizleme Firmaları (1 Sayfa)

35