Bulgaristan Seçimleri Hk.

İlgi : a) Dışişleri Bakanlığı’nın 05.08.2022 tarihli ve E­2022/78908903/34769163 sayılı yazısı.
b) İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 09.09.2022 tarihli ve 89780865­153/37221 sayılı yazısı.

Dışişleri Bakanlığı’nın ilgi (a) yazısı ile Bulgaristan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nin ilgili Notasında 02 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan Ulusal Meclis seçimleri için ülkemizde sandık açılacağı bildirilerek oy kullanma ve sayım işlemleri ile güvenlik tedbirleri konuları başta olmak üzere işbirliği ve yardım sağlanması amacıyla ilgili kurumların bilgilendirilmesinin talep edildiği bildirilmektedir.

Öte yandan ilgili sivil toplum kuruluşları tarafından Türkiye’de ikamet etmekte olan Bulgaristan vatandaşları ile Bulgaristan ve Türk vatandaşlığına aynı anda sahip olması nedeniyle Bulgaristan seçimlerinde oy kullanma hakkı olan kişilerin önemli bir kısmının çalışma hayatının içerisinde olduğu, bunların bir kısmının kamu kurum ve kuruluşlarında, bazılarının ise başta organize sanayi bölgeleri olmak üzere özel sektörde görev aldıkları, çalışma günleri ve süreleri nedeniyle bu kişilerin bir kısmının seçme  hakkını kullanmakta güçlüklerle karşılaştıkları belirtilmektedir.

Bu doğrultuda Bulgaristan seçimlerinde oy kullanma hakkı olan kişilerden Ülkemizde;
1. Kamu görevlisi olarak görev alan özellikle sağlık, güvenlik ile eğitim ve öğretim alanında çalışan
personelin seçim günü seçme haklarını rahatlıkla kullanabilmeleri ve oy kullanmak üzere seçtikleri
sandıklara ulaşımlarını teminen seçim öncesi ve sonrası için izin işlemlerinde gerekli kolaylığın sağlanması,
2. Özel sektörde çalışan kişilerin seçme haklarını rahatlıkla kullanabilmeleri ve oy kullanmak üzere
seçtikleri sandıklara ulaşımlarını sağlamak üzere organize sanayi bölge müdürlükleri ve meslek odalarıyla
gerekli yazışmaların yapılarak işverenlerince bu çalışanlar için gerekli izinlerin verilmesinin sağlanması,
3. Yukarıda belirtilen hususların oy verme hakkı bulunan kişilere de duyurulması amacıyla ilgili sivil
toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde hareket edilmesi gerektiği İller İdaresi Genel Müdürlüğünün ilgi (b)
yazısı ile bildirilmiştir.

194