Çalışma Saatlerinin Belirlenmesi (berber, kuaför ve güzellik salonları)

İlgi : a) 30.12.2022 tarihli ve E-58132198-00081441469 sayılı yazımız.
b) Muğla Valiliği’nin 09.01.2023 tarihli ve 53747121-249-59384 sayılı yazısı.
c) Bakanlığımız İç Ticaret Genel Müd.’nün16.06.2023 tarihli ve 86491357 sayılı yazısı.
İlgi (a) da kayıtlı yazımız ile “6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun
13 üncü maddesi ve Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin “Çalışma
gün ve saatleri” başlıklı 13 üncü maddesi hükümleri doğrultusunda; odalar ve meslek kuruluşlarının yazılı
görüşü alınarak ilçeler bazında berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın belirtilen günlerinde
kapalı kalmaları ve diğer günlerde faaliyet göstermeleri konusunda; Valilik Makamından alınan Olur
gereği, 01.01.2023 tarihinden itibaren İlimiz ve İlçelerindeki berber, kuaför ve güzellik salonlarında
uygulamaya geçilmesi talimatı ilgili odalara gönderilmişti.
İlgi (b) de kayıtlı yazıyla ise 01.01.2023 olarak belirtilen uygulama başlangıç tarihinin, süreçlerin
ayrıntılı olarak belirlenebilmesi ve iller düzeyinde ilave hazırlıkların tamamlanabilmesi amacıyla
01.01.2023 tarihinin 01.07.2023 olarak değiştirildiği hususunda bilgilendirme yapılmıştır.
Bu defa, ilgi (c) yazıda; görülen lüzum üzerine, 01.07.2023 olarak belirtilen uygulama
başlangıç tarihi 01.07.2024 olarak revize edilerek bu hususta, Bakanlık Makamından alınan 16.06.2023
tarihli Olur gereği; 01.07.2024 tarihinde uygulamaya geçilmesinin sağlanması talimatı verilmiştir.

135