Düşük Karbonlu Kalkınma Projesi, AB Karbon Yakalama ve Depolama Direktifi DEA Çalışması, Yerel Paydaş Toplantısı 20.02.2018

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında bildirim yükümlülüğü olan şirketlerin dikkatine,

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında desteklenen ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Human Dynamics, REC ve AESA Konsorsiyumu tarafından yürütülen “Düşük Karbonlu Kalkınma için Çözümsel Tabanlı Strateji ve Eylem Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi” 7 Haziran 2017 tarihinde başlatılmıştır. Proje ile iklim değişikliği ile bilimsel tabanlı mücadele yoluyla küresel çabalara katkı sağlayarak insan kaynaklı sera gazı salımlarının azaltılması, Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı’nda yer alan binalar, atık, ulaştırma ve tarım sektörlerine ilişkin olarak iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmeye yönelik uygun maliyetli eylemlere odaklanmak suretiyle, uzun vadede düşük karbon salımının gerçekleştirilmesini desteklemek için analitik temel oluşturulması ve AB iklim politika ve mevzuatına kademeli olarak uyum sağlanarak düşük karbonlu kalkınmaya doğru orta ve uzun vadeli iklim eylemlerine hazırlanmak için ulusal ve yerel kapasitenin arttırılması hedeflenmektedir.

Projenin 2. Bileşeni kapsamında iklim değişikliği konusunda 4 adet AB Direktifinin Türkiye’de Uyumlaştırılmasına yönelik Düzenleyici Etki Analizi (DEA) çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu Direktiflerden bir tanesi de AB Karbon Yakalama ve Depolama Direktifidir. DEA çalışması kapsamında, uyumlaştırma ve uygulamadaki sorunlar tespit edilecek ve bunlara yönelik politika alanları belirlenerek çözüm önerileri üretilecektir. Direktifin uygulanması sürecinin ülkemizdeki ilgili paydaşlara getirdiği ekonomik, çevresel ve sosyal fayda ve maliyetler analiz edilerek raporlanacaktır. Olası etkilerinin değerlendirilmesi ve ilgili kurum ve kuruluşlarının görüşlerinin alınması amacıyla merkezi ve yerel olmak üzere iki aşamada danışma toplantıları gerçekleştirilecektir.

Yerel danışmas Kapsamında 20 Şubat 2018 Salı günü, Fevzi Çakmak Bulvarı (Yse Kavşağı) No:129, Denizli adresinde yer alan North Point Otel Denizli’de Saat 10.00 İle 16.15arasında Ek-1’de yer alan gündem çerçevesinde konu ile ilgili paydaşlara yönelik bir danışma toplantısı gerçekleştirilecektir. toplantıda çalışma kapsamında tespit edilen mevcut sorunlar, politika alanları ve seçeneklerine ilişkin görüşler alınacaktır.

Toplantıya kurum/kuruluşunuzdan ilgili temsilcilerinizin katılımı projenin sürdürülebilirliği açısından önem arz etmektedir. Söz konusu danışma toplantısına kurum/kuruluşunuzdan katılım sağlayacak temsilcilerin iletişim bilgilerinin ttohumcu@rec.org e-posta adresine 16 Şubat 2018 Cuma saat 17.00’ye kadar gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Rifat Ünal Sayman

Bileşen 2 Teknik Lideri

Low Carbon Turkey Projesi

 

Not: Resmi davet yazısı, gündem, dağıtım listesi ve Bakanlık daveti ekte yer almaktadır.

EK İÇİN TIKLAYINIZ

969