Enerji Verimliliği Portalı

Ulusal enerji verimliliği envanterinin oluşturulması, planlama, projeksiyon, izleme, değerlendirme ve denetim
çalışmalarının gerçekleştirilmesine yönelik her yıl mart ayı sonuna kadar ticari binalar, kamu ve hizmet
binaları, endüstriyel işletmeler, elektrik üretim tesisleri ve organize sanayi bölgeleri enerji tüketim verileri ile
enerji yönetimlerine ilişkin bilgilerini enerji verimliliği mevzuatı kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığına bildirilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Bu yıl itibariyle, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve ikincil mevzuatı kapsamında enerji tüketim
bildiriminde bulunmak ve enerji yöneticisi atamakla yükümlü bulunan bina, endüstriyel işletme, elektrik
üretim tesisi ve organize sanayi bölgelerine ait bildirimler dijitalleşme çalışmaları doğrultusunda hizmete
açılan Enerji Verimliliği Portalı üzerinden yapılacağı belirtilmekte olup bahse konu portala
https://enerjiverimliligi.enerji.gov.tr/erişilebilmektedir.

118