Güvenli Yüzme Alanları Hakkında

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Datça Liman Başkanlığının 13.03.2024 tarih ve 1782927 sayılı yazısı.

Datça İlçesi ve Marmaris İlçesine bağlı Hisarönü, Orhaniye, Turgut ve Selimiye Mahalleleri Marmaris Bölge Liman Başkanlığı – Datça Liman Başkanlığının idari sahasında bulunması sebebi ve 618 sayılı Limanlar Kanunu ile 31.10 2012 tarih ve 28453 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Limanlar Yönetmeliği gereği, İlçemizde yüzme alanları ve plajların bulunduğu deniz alanlarında yaz sezonunda yoğun bir şekilde deniz trafiği yaşanması münasebetleriyle, denizden faydalanan deniz araçları ile denizde yüzen kişilerin can ve mal emniyetinin gözetilmesi hususunun önemine binaen, ilgili yönetmeliğin Liman Başkanlığının İznine Tabi Diğer Hususlar başlıklı 22. Maddesi 14 Fıkrasında: ” Liman sınırları içerisinde plaj bölgelerinde ve kıyı otel, motel, tatil köyleri, site önlerinde, kıyıdan itibaren 200 metreye kadar olan deniz alanlarında, yüzme alanı sınırlarını belirlemek maksadıyla kullanılacak olan yüzer donanımlar, ilgililerce tespit edilerek her yıl 1 nisan-15 kasım tarihleri arasında eksiksiz olarak hazırlanır ve muhafazası sağlanır. Belirlenen yüzme alanlarına gemiler ve deniz araçları giremez. Seyir, can, mal, çevre güvenliğine ve emniyetine binaen yüzme alanı sınırlarında değişiklik yapmaya liman başkanlığı yetkilidir.” hükmü amir olup, yüzme alanlarını belirleyen emniyet şeridinin markalanmasından kıyı ile bağlantısı olan işletmeler (Kıyı Kullanımı Olan Konaklama Tesisleri / Konaklama İçermeyen Müstakil Plaj İşletmeleri) sorumludur.

Bununla birlikte yüzme alanı olup herhangi bir işletmenin kullanımında olmayan yüzme alanlarında ise emniyet şeridinin markalanması ilgili Belediyesince yapılmalıdır. Aksi taktirde anılan yönetmeliğin İdari Yaptırımlar başlıklı 39 uncu Maddesi 1 Fıkrası gereğince : “Liman idari sahasında bulunan gemi, deniz araçları, kıyı tesisleri ve diğer tüm ilgililer bu Yönetmelik ve seyir, can, mal, çevre güvenliği ve emniyetini temin etmeye yönelik diğer mevzuatın gereklerini yerine getirir. Bu Yönetmelik kapsamında uymakla yükümlü olduğu kuralları ihlal edenlere ya da seyir, can, mal, çevre güvenliğini ve emniyetini temin ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırı hareket edenlere, 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 618 sayılı Kanun ve 4922 sayılı Kanun uyarınca idari yaptırım uygulanır.” idari yaptırım uygulamaya Datça Liman Başkanlığı yetkilidir

59