İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslarda Değişiklik hk.

“Değerli Üyemiz

20/02/2017 Tarihli ve 2017/9962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar”ın 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1 milyon ABD doları” ibaresi; 11.11.2019 tarih ve 30945 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1770 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “500 bin ABD Doları” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLEBİLECEK KİŞİLER

Son üç takvim yılı itibarıyla, yıllık ortalama ihracatı;

–          500 Bin ABD Doları ile 10 milyon ABD Doları arasında (10 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 1 (bir),

–          10 milyon ABD Doları üzeri ile 25 milyon ABD Doları arasında (25 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 2 (iki),

–          25 milyon ABD Doları üzeri ile 50 milyon ABD Doları arasında (50 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 3 (üç),

–          50 milyon ABD Doları üzeri ile 100 milyon ABD Doları arasında (100 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 4 (dört),

–          100 milyon ABD Doları üzerinde olan firmaların 5 (beş)

yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilir

Son 3 takvim yılı itibariyle, ilgili her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla, yıllık ortalama yukarıda belirtilen tutarda ihracat yapan firmaların; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl ve daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamaları kaydıyla, iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilir. Bu karar uyarınca hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eş ve çocuklarına hususi damgalı pasaport verilmez.

 

FİRMA YETKİLİLERİ

İhracat yapan firmaların sahipleri, ortakları veya çalışanlarına hususi damgalı pasaport verilebilir. Firmanın sahip veya ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanlarına da hususi damgalı pasaport verilebilir.

MÜRACAAT USULÜ

Hususi damgalı pasaport müracaatı, İçişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığınca müştereken belirlenen talep formu aracılığıyla yapılır. Müracaat sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulan ve imzalanan talep formu firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından da imzalanarak firmanın üyesi olduğu ihracatçı birliğine sunulur

Saygılarımızla,”

412