Karayolu Taşıma Yönetmeliği Hakkında

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize iletilen yazıda; 24.08.2023 tarih ve “Araç Takip Sistemi ve Kamera Zorunluluğu” konulu yazısı ile; ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde iç ve dış kamera ile en az yedi gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurulması ile ATS bilgilerinin bildirim zorunluluğunun 01.01.2024 tarihinden itibaren başlayacağı bildirilmiştir.

EK: Araç Takip Sistemi ve Kamera Zorunluluğu Hk. (2 sayfa);

Bilindiği üzere 08.01.2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma
Yönetmeliği’nin;
* “Taşıtların yaşı, cinsi ve diğer şartlar” başlıklı 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (l) bendi;
“A1 ve A2 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı taşıtlar hariç olmak üzere, yolcu taşımacılığı
faaliyetinde kullanılacak taşıtlarda, 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ekinde belirtilen standartlara uygun, iç ve dış
kamera ile en az yedi gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurulması zorunludur. Bu bentle
ilgili Bakanlıkça ayrıca düzenleme yapılabilir. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma
verilir.”,
* “Yetki belgesi sahiplerinin ortak yükümlülükleri” başlıklı 40 ıncı maddesi;
“… (3) A1, A2, B2 ve D2 yetki belgesi sahipleri, yapacakları arızi, grup veya mekik seferlerinde,
sefere göndereceği taşıtın plakası ve ATS bilgileri, taşıtta görevli personel bilgileri ile birlikte yolculara
ait, 37 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bilgileri, seyahatin başlangıç saatinden en geç 1 saat
öncesine, seyahati yapamayan veya tamamlamayan yolcu bilgilerinin ise, bu durumun meydana geldiği
saatten en geç 30 dakika sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar.
Yapılan denetimlerde, bu fıkrada belirtilen yükümlülüğün yerine getirildiğinin teyidi halinde, taşıma
yapılan taşıttan taşıma sözleşmesinin ibrazı istenilmez.
(4) A1, B1 ve D1 ile kalkış veya varış yeri Büyükşehir olup tarifeli olarak faaliyet gösterecek D4
yetki belgesi sahipleri, yapacakları düzenli yolcu taşımacılığı faaliyetinde, onaylı zaman tarifesinde
belirtilen saatteki sefere göndereceği taşıtın plakası ve ATS bilgileri, taşıtta görevli personel bilgileri ile
birlikte yolculara ait, 36 ncı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları ile 38 inci maddesinin birinci fıkrasında
belirtilen bilgileri, seyahat başlayıncaya kadar, seyahati yapamayan veya tamamlamayan yolcu
bilgilerinin ise, bu durumun meydana geldiği saatten en geç 30 dakika sonrasına kadar Bakanlığın
U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. …”,
“Bazı zorunluluklara ilişkin süre verilmesi” başlıklı geçici 2 inci maddesi;
“… c) 40 ıncı maddesinin 3 üncü ve 4 üncü fıkraları ile belirlenen ATS bilgilerinin bildirim
zorunluluğu 1/1/2024 tarihine kadar,
ç) 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (l) bendi, 38 inci maddesinin birinci fıkrası ile 40 ıncı
maddesinin on üçüncü fıkrasında belirtilen hükümlere uyma zorunluluğu, 1/1/2024 tarihine kadar,
uygulanmaz ”
hükümlerine amirdir.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde; iç ve dış kamera ile en az yedi gün süreli
kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurulması ile ATS bilgilerinin bildirim zorunluluğunun 01.01.2024
tarihinden itibaren başlayacağı göz önünde bulundurularak, ilgili yetki belgesi sahibi firmaların herhangi
bir mağduriyet yaşamamasını teminen, konu hakkında gerekli duyuruların periyodik olarak yapılması
hususunda gereğini rica ederim.

107