Lübnan'dan Metal Hurda İthalatı hk.

“Değerli Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza gönderilen Ticaret Bakanlığı yazısında, Lübnan çıkışlı metal hurda ithalatının ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda 13/11/2018 tarihli ve 0038811852 sayılı Makam Onayı ile yasaklandığı belirtilmekle birlikte, söz konusu yasağın ilgili kurum ve bakanlıklar ile yapılan değerlendirmelerin ardından 02/02/2022 tarihli Makam onayına istinaden, aşağıda detayları yer alan şartların sağlanması koşulu ile kaldırıldığı belirtilmiştir.

Bilindiği üzere, Lübnan çıkışlı metal hurdaların ithalatı ilgili kurum ve kuruluşlarımızın görüşleri doğrultusunda 13/11/2018 tarihli ve 0038811852 sayılı Makam Onayı ile yasaklanmış idi. Söz konusu yasak ilgili kurum ve bakanlıklar ile yapılan değerlendirmelerin ardından 02/02/2022 tarihli Makam Onayı ile :

– Metal hurdaların sınırlarımız dışında radyoaktivite bulaşmış parçaların ayıklanması suretiyle radyasyondan ari hale getirilmesi ve bu hususun belge ile tevsiki,

– Metal hurdaların radyasyon tespit sistemi kurulu sınır kapılarından yurda sokulması, bu işlem sırasında radyasyon tespit sisteminin faal olması ve Bakanlığımız Komuta ve Kontrol Merkezi tarafından takip edilmesi,

– İşlemlerin radyoaktivite tespit edilen metal hurdaların yurda girişine engel olacak şekilde tesis edilmesi koşulları ile kaldırılmış bulunmaktadır. Bahse konu tevsik işleminin şekil ve esasları belirlenirken;

– İthal edilen hurdada çıkabilecek radyoaktif parçaların yurda getirildikten sonra çıkış ülkesine iadesinin zor olduğu dikkate alınarak; hurdanın işinin ehli ve Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından kontrol edilebilecek A Tipi Uluslararası Gözetim Şirketleri (UGŞ) tarafından kontrole tabi tutulmasının ve bu şekilde yurda radyoaktif atık getirilmesinin engellenmesi,

– Yurda gelen hurdaların Bakanlığımızca belirlenen ve radyasyon kontrol ve tespit sistemi (RKTS) kurulu, işler ve uygunluk belgesi alınmış limanlardan, Komuta ve Kontrol Merkezi tarafından kontrol edilmesi suretiyle yurda girişinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu konuda NDK tarafından yetkilendirilmiş 15 adet UGŞ’nin bulunduğu bilinmektedir. Buna göre, sevk edilecek ürünün radyasyondan ari olduğunun NDK web sitesinde (https://www.ndk.org.tr/yetkilendirilmis-kuruluslar-radyasyondan-korunma) isimleri sayılan firmalar tarafından belgelendirilmesi şartıyla Lübnan’dan ithalat yapılabilecektir.

Söz konusu belgelendirmede alıcı ve satıcı bilgileri, konşimento numarası, eşyanın miktarı ve türü, yükleme ve boşaltma limanı, kontrolün yapıldığı tarih aralığı ve gemiye ilişkin bilgilerin yer alması gerekmektedir. Sevkiyat öncesi düzenlenen kontrol belgesinin orijinal nüshası muhakkak Lübnan çıkışlı hurda metal eşyasında aranacaktır. Söz konusu belge olmadan eşyanın gemiden boşaltılmasına izin verilmeyecektir.

224