Taşınır Kültür Varlığı Ticareti Yapan İşyerleri hk.

Değerli Üyemiz,

İlgi : Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü (Özel Müzeler ve Koleksiyoncular Şubesi)’nün 10.12.2021 tarihli ve E-60960384-151.03.99-1988487 sayılı yazısı.

Kültür varlığı ticaretine ilişkin iş ve işlemler 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve mezkur Kanun uyarınca hazırlanarak yürürlüğe giren “Taşınır Kültür Varlığı Ticareti ve Bu
Ticarete Ait İşyerleri İle Depoların Denetimi Hakkında Yönetmelik” kapsamında Bakanlığımızca yürütülmektedir.

Ancak son zamanlarda gerek Bakanlığımızca yapılan incelemelerde gerekse Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden Bakanlığımızdan izin almadan veya eski tarihli ruhsatlar ile usulsüz olarak kültür varlığı ticareti gerçekleştiren işletmelerin var olduğunun tespit edilmesine ilişkin Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden alınan ilgi yazı ekte iletilmiştir.

Ek: İlgi yazı. (1 Sayfa)

İlgili üyelerimize duyurulur.

368