TUR-PAK Menşe İspat Belgesi

İlgi : a) Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 03.05.2023 tarihli ve 85080039 sayılı yazı.
b) Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 04.05.2023 tarihli ve 85092710 sayılı yazı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mal Ticareti
Anlaşması’nın, 1 Mayıs 2023 tarihinde yürürlüğe girdiği ve Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam
Cumhuriyeti Arasında Mal Ticareti Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti
Hakkında Yönetmelik’in de 24.04.2023 tarihli ve 32170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı malumlarıdır.
Bahse konu Anlaşma kapsamında kullanılacak olan TUR-PAK Menşe İspat Belgesi’nin, Menşe ve Dolaşım
Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) üzerinden elektronik olarak satış, onay ve vize işlemlerinin
tamamlanabilmesi amacıyla Birliğimiz sorumluluğundaki gerekli teknik altyapı çalışması tamamlanmış ve
Ticaret Bakanlığı sistemi ile belge özelinde ihtiyaç duyulan entegrasyon, mezkur tarihten önce Birliğimizce
gerçekleştirilmiştir.
Buna ilaveten, Yönetmelik ekinde yer alan basım talimatına göre Birliğimizce hazırlanan taslak belge örneği,
Ticaret Bakanlığı tarafından ilgi (a)’da kayıtlı yazı ile uygun görülmüş ve hemen akabinde Birliğimizce
belgenin toplu basımına başlanmıştır.
Bu kapsamda, 25 Mayıs 2023 tarihi itibariyle toplu basımının tamamlanması öngörülen söz konusu belgeye
dair siparişlerinizin, anılan tarihten itibaren Birliğimize iletilmesi halinde ivedilikle Odanıza talep edilen
belgeler gönderilecektir.
Ayrıca, söz konusu Bakanlıktan alınan ekte bir örneği sunulan ilgi (b)’de kayıtlı yazıda detayları açıklanan
gerekçeler nedeniyle, TUR-PAK Menşe İspat Belgelerine ilişkin başvuru, onay ve vize işlemlerinin, mezkur
Yönetmeliğin 20 nci maddesine uygun olarak “Issued Retrospectively” (Sonradan Verilmiştir) şeklinde
sonradan TUR-PAK Menşe İspat Belgesi düzenlenebileceği açıklanmıştır.

Bakanlık yazısı;

TUR-PAK Menşe İspat Belgelerinin Sonradan Verilmesi

12/8/2022 tarihinde İslamabad’da imzalanan, 7436 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve
24/3/2023 tarihli ve 6994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan
İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mal Ticareti Anlaşması (Anlaşma), 1 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla
yürürlüğe girmiştir.
24/4/2023 tarihli ve 32170 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan
İslam Cumhuriyeti Arasında Mal Ticareti Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli
Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) uyarınca, Anlaşma kapsamında tercihli
düzenlemeden yararlanacak ürünlerin tercihli menşei bir örneği Yönetmeliğin Ek-III’ünde yer alan
TUR-PAK Menşe İspat Belgesinin ibrazıyla tevsik edilmektedir.
Ülkemizce düzenlenecek TUR-PAK Menşe İspat Belgelerine ilişkin başvuru, onay ve vize
işlemleri Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) üzerinden gerçekleştirilecek olup,
TUR-PAK Menşe İspat Belgesinin önümüzdeki günlerde MEDOS’a aktarılması öngörülmektedir.
Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, 1 Mayıs 2023 ile TUR-PAK Menşe
İspat Belgesi’nin MEDOS’a aktarılacağı tarih arasında kalan dönemde Türkiye’den Pakistan’a ihraç
edilen ve Anlaşma kapsamında tercihli tarifeden yararlanmaya ehil eşyaya ilişkin olarak belgenin
MEDOS’a entegrasyonunun tamamlanmasının ardından Yönetmeliğin 20 nci maddesine uygun olarak
“Issued Retrospectively” (Sonradan Verilmiştir) meşruhatı tatbik edilmek suretiyle, sonradan TUR-PAK
Menşe İspat Belgesi düzenlenebilecektir.
Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim

86