Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Soru Formu

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 16.04.2024 tarihli ve 95851133 sayılı yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü başvurularında halihazırda kullanılmakta olan soru formundaki teknik sorunların giderilmesine yönelik olarak, ilgili mevzuatın ekindeki Soru Formu/Öz Değerlendirme Formunun güncellendiği ve V3.3.2 sürümüyle 05.04.2024 tarihinde Ticaret Bakanlığının internet sayfasının “AEO-YYS/Belgeler” bölümünde yayımlandığı belirtilmiştir.

EK: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı;

Sayı : E-52856264-106.03-00095851133
Konu : Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Ek-2 Soru Formu V3.3.2
DAĞITIM YERLERİNE
Bilindiği üzere 21.05.2014 tarih ve 29006 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük
İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin on dördüncü fıkrası “Birinci fıkranın (a)
bendinde yer alan soru formu Bakanlık internet sitesinde yayımlanan format kullanılarak düzenlenir ve 15/1/2004
tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca güvenli elektronik imzalı ibraz edilir.” hükmünü amirdir.
Bu kapsamda, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü başvurularında halihazırda kullanılmakta olan soru
formundaki teknik sorunların giderilmesine yönelik olarak Ek-2: Soru Formu/Öz Değerlendirme Formu
güncellenmiş olup V3.3.2 sürümüyle 05.04.2024 tarihinde Bakanlığımız internet sayfasının “AEO-YYS/Belgeler”
kısmında yayımlanmıştır.
Bu çerçevede, yayım tarihi itibariyle söz konusu güncel soru formunun kullanılması yönünde üyelerinize
gerekli duyurunun yapılması ile YYS elektronik soru formunda yer alması, çıkarılması veya değiştirilmesi talep
edilen sorulara ilişkin görüşlerinizin Bakanlığımıza iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

46