Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslarda Yapılan Değişiklikler Hk.

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 56 ıncı maddesinin (g)
bendine istinaden hazırlanarak yürürlüğe konulmuş olan “Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul Ve
Esaslarda Birlik Tarafından Belirlenecek Ücret Ve Hadler Eki”nde düzenleme yapılmıştır.
Söz konusu düzenleme kapsamında;
Başvuru ücretleri;

Yetki belgesi başvurusu için 2000,- TL (İkibin Türk Lirası),

Ana fuar takvimi başvurusu için 1.250,-TL (Binikiyüzelli Türk Lirası),

Fuar takvimine ekleme başvurusu için 4.250,- TL (Dörtbinikiyüzelli Türk Lirası),

Değişiklik ve iptal başvurusu için 4.250,- TL (Dörtbinikiyüzelli Türk Lirası) olarak uygulanacaktır.
Ödenmiş sermaye tutarı;

Usul ve Esasların 9/1-c maddesinde belirtilen ödenmiş sermaye tutarı 1.000.000,- TL (Birmilyon Türk
Lirası) olarak uygulanacak olup, Geçici Madde 2 gereği, 31.12.2023 tarihine kadar bu koşulu
sağlamaları ve bu durumu 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve
Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca yeminli mali müşavir veya bağımsız denetleme kuruluşu
tarafından düzenlenecek rapor ile belgelemeleri gerekmektedir. 31.12.2023 tarihine kadar bu koşulu
sağlayamayan düzenleyicilerin yetki belgeleri iptal edilecektir.
Başvuru ücretlerinde yapılan değişiklik ve ilgili raporların 31.12.2023 tarihine kadar Fuarlar Bilgi Sistemi
(fuarlar.tobb.org.tr adresi) üzerinden yüklenmesi gerektiğine ilişkin olarak Odanız üyesi Yetki Belgesi sahibi
firmaların bilgilendirilmesini ve 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren Odanızca yapılacak başvuru kontrollerinde
yeni ücretlerin dikkate alınmasını rica ederim.

132