‘İŞİ KORUMAK’ İÇİN, İŞKUR’DAN KISA ÇALIŞMA FORMÜLÜ


İŞKUR’dan yapılan açıklamaya göre, ekonomik güçlük dönemlerinde küçülmek durumunda kalan işletmeler, işçilerinin iş sözleşmelerini feshetmek yerine kısa çalışma yöntemini tercih edebiliyorlar.

İş hukukunun temel amacı işçinin korunmasını sağlamak. İşçinin korunması, kısa vadede bireysel olarak işçinin haklarının korunmasıdır. Ekonomik güçlükler yaşandığında işin korunmasını sağlamak, bireysel olarak işçilerin haklarının korunmasının önüne geçmekte, işin korunmasını sağlamak daha elzem olmaktadır. Mevzuatı bireysel olarak işçinin haklarının korunması için, işçinin birçok tazminat alabilmesine imkân tanısa da, yine de işçinin işsiz kalmasından kaçılamamaktadır.

Bu kapsamda bir ara formül sunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR), “Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz yada zorlayıcı sebeplerle işyerinde geçici olarak en az dört hafta işin durması veya kısa çalışma hallerinde işçilere çalıştırmadıkları süre için en fazla üç ay süre ile işsizlik sigortası kapsamında kısa çalışma ödeneği ödenmektedir.” açıklamasında bulundu.

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği hakkındaki yönetmelikte bir takım değişiklikler yapılmış ve bu değişiklikler 9.11.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yapılan değişiklikle zorlayıcı sebep “İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkan bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen yada kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları yada deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık,  seferberlik gibi durumları” şeklinde tanımlanmış ve dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebebin varlığının İŞKUR Yönetim Kurulunca karara bağlanacağı belirlenmiştir.

Kısa Çalışma Başvuru Süreci ve İşverenlere Başvuru Esnasında Aktarılması Gereken Önemli Hususlar:

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 2 nci maddesinde yer alan kısa çalışma uygulaması; genel ekonomik, sektörel veya bölgesel bir kriz ya da zorlayıcı sebeplerle işyerinde çalışma süresinin önemli ölçüde azaltılması veya durdurulması halinde başvurulacak, istihdamın korunmasına yönelik bir uygulamadır.

Kısa çalışma, çalışanların çalıştırılamadıkları süre için, işçilere yapılan bir ödemedir.

Kısa çalışma talebi İŞKUR birimlerine yapılır.

Kısa Çalışma Talep Formunun doldurulması ve kısa çalışma uygulanacak kişilerin liste halinde formun eki olarak teslim edilmesi başvuru için yeterlidir.

İşverenin kısa çalışma talebine istinaden işyerinde iş müfettişleri tarafından uygunluk tespiti yapılır.

İşyerinin kısa çalışma talebine yönelik uygunluk tespitine ilişkin bilgi/belgelerin ne zaman sunulacağı işverenin tercihine bağlıdır. Bu belgeler başvuru esnasında İŞKUR birimine Kısa Çalışma Talep Formu ekinde teslim edilebileceği gibi, uygunluk tespiti aşamasında İş Müfettişine de teslim edilebilir.

Uygunluk tespiti sonucunda işverenin kısa çalışma talebinin İş Müfettişince uygun görülmesi ve kısa çalışmaya tabi tutulan işçilerin 4447 sayılı işsizlik sigortası kanununda sayıla prim ödeme şartları halinde kısa çalışma ödeneği ödenebilir.

Uygunluk tespiti tamamlandıktan sonra, kısa çalışma uygulanacak işçi listesinin değiştirilmesine ve/veya işyerinde uygulanan kısa çalışma süresinin arttırılmasına yönelik talepler yeni başvuru olarak değerlendirilecektir.

Zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma uygulamalarında kısa çalışma başlama tarihinden sonraki bir haftalık döneme ilişkin ücret işverene ait olup, kısa çalışma ödeneği ödemesi bu süreden sonra başlar.

Kısa çalışma uygulanan döneme ilişkin primlerin tam yatırılması halinde, bu dönemde çalışmanın devam ettiği anlamına geleceği için ilgili kişilere kısa çalışma ödeneği ödenmeyecektir.

Kısa çalışma uygulanan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesinin “18-Kısa Çalışma Ödeneği” olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve İŞKUR tarafından ödenecektir.

Bu dönemde çalışanların yalnızca genel sağlık sigortası primleri ödenmektedir.

İŞKUR’a yapılacak eksik ve/veya hatalı bildirimden kaynaklanan fazla ödemeler yasal faiziyle birlikte işverenden tahsil edilmektedir.

1767