2634 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler

2 Kasım 2023 tarih ve 32357 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 25/10/2023 tarihli ve 7464 sayılı ‘Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 13. Maddesi ve 17. Maddesi uyarınca yapılan değişikliklerle;

2634 sayılı Kanunun;
-5 inci maddesinin üçüncü fıkrası:”Yetkili idare tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen konaklama işletmelerinin bu ruhsatı aldıkları tarihten itibaren altı ay içinde Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi almaları zorunludur.” şeklinde değiştirilmiştir.
-5 inci maddesinin dördüncü fıkrası: “Bakanlık tarafından turizm işletmesi belgesi iptal edilen konaklama işletmelerinin, iptal kararının tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde yeniden turizm işletmesi belgesi almaları zorunludur.” şeklinde değiştirilmiştir.
-5 inci maddesinin yedinci fıkrası: “Bu maddede belirtilen süreler içerisinde turizm işletmesi belgesi alamayan konaklama ve plaj işletmeleri, işletmeye açılamaz ve faaliyette bulunamaz. Bu işletmelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatı Bakanlıkça yapılan bildirim üzerine yetkili idare tarafından bir ay içinde iptal edilir ve faaliyetlerine son verilir. (Ek cümle:25/10/2023-7464/13 md.)

Bu fıkra kapsamında işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen işletmelere yetkili idarece yeniden işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi için tesisin belge alma koşullarını sağladığına dair Bakanlıktan alınan uygun görüş yazısının yetkili idareye ibrazı zorunludur” şeklinde değiştirilmiştir.
-Ayrıca; 2634 sayılı Kanuna eklenen Geçici Madde 19’da: “Geçici Madde 19 –
(Ek:25/10/2023-7464/17 md.) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmiş olan ve turizm işletmesi belgesi bulunmayan ancak, ruhsat tarihinden itibaren henüz bir yıllık turizm işletmesi belgesi alınması süresi dolmamış olan konaklama işletmelerinin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde Bakanlığa başvurmaları, altı ay içerisinde de turizm işletmesi belgesi alması zorunludur. Üç ay içerisinde başvuruda bulunmayan veya altı ay içinde turizm işletmesi belgesi alamayan konaklama işletmeleri faaliyette bulunamaz. Bu işletmelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatı Bakanlıkça yapılan bildirim üzerine yetkili idare tarafından bir ay içinde iptal edilir ve faaliyetlerine son verilir” ifadesi yer almaktadır.

Bu kapsamda; söz konusu kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih olan 02.11.2023 ve sonrasında ruhsatlandırılan ve bundan sonra ruhsatlandırılacak olan konaklama işletmeleri hakkında 2634 sayılı Kanunun 5. Maddesinin üçüncü ve yedinci fıkraları kapsamında işlem yürütülmesi, 02.11.2023 tarihinden önce ruhsatlandırılmış olan konaklama işletmeleri hakkında ise Geçici Madde 19 kapsamında işlem yürütülmesi ve ruhsatları iptal edilerek faaliyetlerine son verilmiş olan işletmelere yeniden işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmeden önce Bakanlığımızdan uygun görüş yazısının alınması gerekmektedir.

235