VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7143 SAYILI KANUN 18/05/2018 TARİHLİ VE 30425 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI.

VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7143
SAYILI KANUN 18/05/2018 TARİHLİ VE 30425 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI.

Söz konusu Kanun ile,
• Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, ÖTV, Damga ve
Emlak Vergisi gibi Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ile bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme
faizleri, gecikme zamları (2018 yılı Temmuz ayında ödenmesi gereken gelir vergisi ikinci taksiti ve 2018
yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç) ve vergi aslına bağlı olmayan vergi
cezaları (usulsüzlük, özel usulsüzlük).
• Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük
ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme
faizleri, gecikme zammı alacakları.
• Sosyal güvenlik primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, SGDP, isteğe bağlı sigorta
primleri ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamları,
• Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Milletvekili Seçimi Kanunu,
Karayolları Trafik Kanunu, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi
Hakkında Kanun, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, Karayolu Taşıma
Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun,
Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ve Karayolları Genel
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince verilen idari para cezaları,
• Belediyelerin idari para cezaları ile su, atık su, katı atık ücreti alacakları, büyükşehir
belediyelerinin katı atık ücreti alacakları ile büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon
idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı
gibi fer'i alacaklar yapılandırma kapsamına alınmıştır.
31.03.2018 tarihi itibariyle
Gecikmiş vergi borçlarında Yurt İçi ÜFE oranında güncelleme,
Motorlu Taşıtlar Vergisinde büyük oranda ödeme kolaylığı,
Trafik Para Cezaları ve diğer idari para cezalarında önemli indirim,
Peşin ödemelerde Yurt İçi ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim,
Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50'sinin silinmesi,
Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80'e varan indirim,
İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,
Eczanelerde cezasız faizsiz stok düzeltme,
Matrah ve vergi artırımında vergi incelemesinden muafiyet,
İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için yapılandırma,
Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyan,
6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması,
Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması,
Borçları 18 taksitte 36 ay sürede ödeme,
Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödeme,
Vadesi 31.12.2013 tarihinden önce olan 100 TL ve altındaki borçların silinmesi,

 Oda aidat borçlarının asıllarının 6 eşit taksit halinde ödenmesi halinde gecikme
zammı ve faizlerinin silinmesi, gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir.

Üyelerimizin söz konusu yapılandırma kapsamında ilgili kurum temsilciliklerine belirtilen süreler içinde
başvurarak yapılandırmanın detaylarını öğrenmesini rica ederiz.

 

Detaylı Bilgi için tıklayınız

Pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız

 

1077