Borç Yapılandırması Yürürlüğe Girdi... 09.06.2021

Sayın Üyemiz,
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Kanun ile;
· Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
· Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı) tamamen silinmesi,
· Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,
· Ödenmemiş Motorlu Taşıtlar Vergisinin aslı ile bunlara bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
· Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
· Öğrenim ve katkı kredisi alacaklarının tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
· Dava konusu yapılan; vergi tarhiyatları, vergi cezaları ve idari para cezaları gibi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılması,
· Vergi incelemesi ve takdir işlemleri devam eden alacakların yapılandırılması,
· Matrah veya vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere ilişkin olarak vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaması,
· İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyan edilmesi ile işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi,
· İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergilerin yapılandırılması,
· Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 36 aya kadar taksitler halinde ödenmesi,
· Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim yapılması,
· Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında %25 indirim yapılması,
· Taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde;
– Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılması,
– Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %12,5 indirim yapılması,
· Matrah veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi durumunda vergilerden %10 indirim yapılması,
· Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenmesi,
· Uygulanan hacizlerin Kanun kapsamında yapılan ödemeler nispetinde kaldırılması,
· 7256 sayılı Kanunu ihlal etmiş olanlar ve devam eden borçların yeniden yapılandırılması,
· 6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması
gibi imkan ve kolaylıklar getirilmiştir.
Bu imkanlardan faydalanmak için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir.
Ayrıca, tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini (sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmaz ve iktisadi kıymetler hariç) 31/12/2021 tarihine kadar maddede yer alan kapsam, şart ve hükümlere uymak koşuluyla yeniden değerleme imkanı getirilmiştir.
Söz konusu Kanun metni ekte yer almaktadır.
Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

EKİ : KANUN

EK2: 7326 SAYILI KANUNUN 10 UNCU MADDESİNİN ALTINCI FIKRASINA (ARAÇ MUAYENELERİNE) DAİR TEBLİĞ

 

7326 SAYILI KANUN BAŞVURU, BEYAN ve ÖDEME İŞLEMLERİ

Bilindiği üzere; 09.06.2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete ’de 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun yayımlanmış, Kanun kapsamına giren alacaklar ve bu alacakların yeniden yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı ile işletme kayıtlarının düzeltilmesine yönelik hükümlerin uygulamasına dair açıklamaların yer aldığı “1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği” ise 14.06.2021 tarihli ve 31511 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Kanun kapsamında yapılandırma başvuruları ile matrah ve vergi artırımı beyannamelerinin/bildirimlerinin elektronik ortamda alınabilmesi, ödeme planlarının bilgi işlem sistemleri tarafından oluşturulması ve tahsilat işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli çalışmalara Kanunun yayım tarihinden önce başlanılmış ve elektronik geliştirme süreçleri tamamlanan kısımlar uygulamaya ivedilikle alınmıştır.

Bu kapsamda, Kanunun yayım tarihi olan 09.06.2021 tarihinden itibaren;

 1. Kanunun 2 nci maddesi kapsamında kesinleşmişalacaklarının yapılandırılmasına ilişkin başvurular hem İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden hem de vergi dairelerinden elden veya posta yoluyla,
 2. Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında kesinleşmemiş alacaklarınve Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen vergi incelemeleri ile takdir komisyonları işlemleri sonucunda tarh edilen vergi ve cezaların yapılandırılmasına ilişkin başvurular vergi dairelerinden elden veya posta yoluyla,alınmaya başlanmış bulunmaktadır.

Başvurular üzerine ödeme planlarının GİB bilgi işlem sistemleri tarafından otomatik olarak oluşturulabilmesi ve tahsilat işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli teknik ve yazılımsal çalışmalarımız devam etmekte olup, bu kapsamda Kanunun 2 nci maddesi uyarınca kesinleşmiş alacaklara ait yapılandırma başvurularına ait “ödeme planları”nın oluşturulması ile ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesine 23.06.2021 tarihinde, Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında kesinleşmemiş alacaklara ait yapılandırma başvurularına ait “ödeme planları”nın oluşturulması ile ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesine ise 30.06.2021 tarihinde başlanması planlanmıştır.

Ayrıca, Kanunun 5 inci ve 6 ncı maddesi kapsamında verilecek Matrah ve Vergi Artırımı ile İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine yönelik beyanname veya bildirimler,

 1. Mükelleflerimizin Kanunun yayım tarihi itibariyle Kanun kapsamındaki durumlarının tespitine (düzeltme beyanlarının, ikmalen, re ’sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatların durumunun, matrah ve vergi artırımının hesabına temel teşkil eden dönem, beyan, matrah, tecil / terkin durumlarının, Kanunun ilgili hükümleri gereğince matrah ve vergi artırımından yararlanması mümkün olmayan mükelleflerin harici kurum veya kuruluşlardan bilgilerinin temin edilip bilgi sistemlerine işlenmesi durumları),
 2. Matrah ve Vergi Artırımı ile İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine yönelik beyanname veya bildirimlerin, Kanun ve ilgili Genel Tebliğ hükümleri ile Tebliğ eki belgelerde yer verilen kural, kriter ve açıklamalara uygun olarak elektronik ortamda alınabilmesine, yönelik çalışmaların 30.06.2021 tarihinde tamamlanması planlandığından bu tarihten itibaren; e-Beyanname sistemi üzerinden söz konusu beyanname ve bildirimler verilebilecek ve bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk edecek tutarlar ödenebilecektir.

Matrah ve vergi artırımı yapmak ya da işletme kayıtlarını düzeltmek isteyen Defter Beyan Sistemi kapsamındaki mükellefler de bu konulara ilişkin olmak üzere e-Beyanname sistemini yukarıda belirtilen tarihten itibaren kullanarak anılan beyanname ve bildirimlerini verebileceklerdir.

Yukarıda bahsettiğimiz başvuruların alınması, matrah ve vergi artırımı ile işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin beyanname/bildirimlerin kabulü ve Kanun kapsamındaki tahsilat işlemlerine başlama tarihleri aşağıdaki tabloda da ayrıca gösterilmiştir.

İlgili Madde ve Kapsam Başvuru Alma İşlemleri Yapılandırma Dosyası Düzenleme ve Vergi Dairesince Tahsilat İşlemlerinin Yapılması
7326 Sayılı Kanun 2 nci Madde 11.06.2021 tarihinde itibaren vergi daireleri ve İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden alınmaktadır. 23.06.2021
Kesinleşmiş Alacaklar
7326 Sayılı Kanun 3 üncü Madde 11.06.2021 tarihinde itibaren vergi daireleri tarafından alınmaktadır. 30.06.2021
Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar
7326 Sayılı Kanun 4 üncü Madde 11.06.2021 tarihinde itibaren vergi daireleri tarafından alınmaktadır. 30.06.2021
İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler

 

Matrah ve Vergi Artırımı ile İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Beyanname/Bildirimler Beyanname Kabul Yapılandırma Dosyası Düzenleme ve Vergi Dairesince Tahsilat İşlemlerinin Yapılması
7326 Sayılı Kanun 4 üncü Madde 30.06.2021 30.06.2021
Pişmanlıkla veya Kanuni Süresinden Sonra Kendiliğinden Verilecek Beyannameler
7326 Sayılı Kanun 5 inci Madde 30.06.2021 30.06.2021
Matrah ve Vergi Artırımı
7326 Sayılı Kanun 6 ncı Madde 30.06.2021 30.06.2021
İşletme kayıtlarının düzeltilmesi
7326 Sayılı Kanun 11 inci Madde 7.07.2021 7.07.2021
Yeniden Değerleme (Taşınmaz) VUK Geçici 31 inci Madde

 

Ayrıntılı bilgi için: info@kayaymm.com veya enginkaya@kayaymm.com , erginozdemir@kayaymm.com

7326 Sayılı Kanun SGK Yeniden Yapılandırma Rehberi Hk

7326 Sayılı Kanun Vergi Borçları Yapılandırma Rehberi Hk

 

10/06. SGK yapılandırma Kapsamı !

 

7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu

09/06/2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun” hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin 31 Ağustos 2021 tarihi bitimine kadar başvuruda bulunmaları ve başvuru üzerine yapılandırılan alacaklara ilişkin ilk taksit ödemelerini 1 Kasım 2021 tarihi bitimine kadar (31 Ekim 2021 tarihinin hafta sonuna rastlaması nedeniyle) yapmaları gerekmektedir.

YAPILANDIRMA KAPSAMI

2021/Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait, kesinleşmiş;

 • Sigorta primleri,
 • Genel Sağlık Sigortası primleri,
 • İşsizlik sigorta primleri,
 • 30.04.2021’den önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları,
 • İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları,
 • Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,
 • Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar,
 • İsteğe Bağlı ve Topluluk sigortası primleri,
 • Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer’ileri,
 • 5510/Ek-5, Ek-6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler,
 • 6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacaklar,

yapılandırma kapsamındadır.

 • Yapılandırma kapsamındaki alacaklar, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Değişim Oranı) ile GÜNCELLENECEKTİR.
 • Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin %90’ı, 2 taksitle ödemede ise %50’si silinecektir.
 • Yapılandırmadan yararlanmak için 31.08.2021 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve ilk taksiti en son 01.11.2021’e kadar ödemek gerekmektedir.
 • 2021 Nisan ayı ve öncesine ait 60/g kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borcu aslının, 31.12.2021’e kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.
 • Daha önce hiç gelir testi yaptırmamış GSS sigortalılarının, 30.11.2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları ve hane içindeki gelirlerinin asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden az olduğunun tespiti halinde GSS prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir.

BAŞVURULAR NASIL VE NEREYE YAPILIR?

 • İşverenlerce, e-sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili SGİM / SGM”ye,
 • 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları tarafından, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir SGİM / SGM’ye,
 • Primlerini kendi ödeyenlerce, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu yerdeki SGİM / SGM’ye,
 • Kamu idarelerinin (4/c) borçları için, e-sigorta kanalıyla, elden veya posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı’na,
 • Kamu idarelerinin idari para cezaları için ise, e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu SGİM / SGM’ye,

31.08.2021 Tarihine Kadar Başvuru Yapılabilecektir.

 • 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları, ihya borçları için sigorta dosyalarının olduğu yerdeki SGİM / SGM’ye 31.08.2021 tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir.
 • GSS prim borçlarının yapılandırılması için başvuru şartı aranmaz.

YAPILANDIRMANIN AVANTAJLARI

 • Yapılandırma Kanununa göre süresinde ödenen alacaklara, Kanunun yayımlanma tarihinden sonra gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır.
 • Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecektir.
 • Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacaktır.
 • Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır.
 • Yapılandırmada ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilecektir.
 • Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca yapılandırılan borçlar aylık dönemler halinde azami 120 eşit taksitte ödenebilecektir.
 • İl özel idareleri ve spor kulüplerince yapılandırılan borçlar ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödenebilecektir.
 • Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacaktır.
 • Borcunu yapılandıranlar, ilk taksiti ödemeleri ve cari dönemde 60 günden fazla borçlarının olmaması şartı ile kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir. Ayrıca 30 Nisan sonrasındaki döneme ait 60 günden fazla prim borcu bulunan sigortalılar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler 23.1.2021 tarihli ve 31373 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 22.1.2021 tarihli ve 3432 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile Devlet üniversite hastanelerinde sağlık hizmetlerinden ücret ödemeden faydalandırılmaları devam edecektir.

İhale ve İnşaat İş Yerleri İçin;

 • Borçlarının peşin veya taksitle tamamının ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısı verilecektir.
 • Borç teminat karşılığı yapılandırılırsa, yapılandırılmış olan borçların ödenmesi beklenilmeden ilişiksizlik belgesi/teminat iade yazısı verilebilecektir.

YAPILANDIRMANIN BOZULMASI

 • Yapılandırma taksitlerinden ilk iki taksitin süresinde ödenmemesi,
 • İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma bozulacaktır.

Ayrıca;

 • Taksitli ödemelerde (taksitin %10’unu geçmemek üzere) 10 TL’ye kadar eksik ödemeler yapılandırmayı bozmayacaktır.
 • Yapılandırmanın bozulması halinde, borçlular ödedikleri taksit tutarı kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

ÖDEME VE TAKSİTLENDİRME

Peşin veya İki Taksitte Ödeme Avantajları;

 • Prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %10’nun, en son 01.11.2021 tarihine kadar veya geç ödeme zammıyla birlikte 30.11.2021 tarihinde peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının %90’ı silinecektir.
 • İlk taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla kalan prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %50’sinin 31.12.2021 tarihine kadar tamamının ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE tutarının %50’si silinecektir.

Taksitle Ödemelerde;

 • Taksitli ödemeyi tercih edenler ikişer aylık dönemlerde 6,9,12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapabileceklerdir.
 • Tercih edilen taksit sayısına göre güncellenecek tutar aşağıdaki katsayılara göre belirlenecektir.
  • 6 eşit taksit için (1,09),
  • 9 eşit taksit için (1,135),
  • 12 eşit taksit için (1,18),
  • 18 eşit taksit için (1,27).

Diğer Ödeme Avantajları;

 • Prim borcu bulunan Bağ-Kur sigortalılarının borçlarını 30.09.2021 tarihine kadar ödeyememeleri veya yapılandırma kanunu kapsamında yapılandırmamaları halinde;
  • 30.04.2021 (Nisan ayı dahil) tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak, prim borçları silinecektir.
  • Faaliyetlerine devam edenlerin ise sigortalılıkları 01.05.2021 itibariyle yeniden başlatılacaktır.

Kaynak: SGK

 

 

 

599