Elektronik Tebligat Yönetmeliği

Elektronik Tebligat Yönetmeliği

Elektronik ortamda yapılacak tebligata ilişkin usul ve esasların düzenlendiği “Elektronik Tebligat Yönetmeliği”

6 Aralık 2018 tarihli ve 30617 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. 01/01/2019 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmeliğe göre;

 

 • Kanunla kurulanlar da dahil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişilerine (anonim şirketler, limited şirketler, dernek ve vakıflar, kooperatifler, kollektif şirketler, komandit şirketler ve diğer özel hukuk tüzel kişileri) ve Yönetmeliğin 5’inci maddesinde belirtilen diğer kurum ve kuruluşlara elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu hale gelmiştir.
 • Elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan gerçek ve tüzel kişiler, zorunluluğun başladığı tarihten itibaren, elektronik tebligat adresi almak üzere bir ay içinde PTT’ye başvuruda bulunmak zorundadır.
 • Yönetmeliğin 5’inci maddesinde belirtilen kişiler dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi verilir. Bu durumda bu kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.
 • Başvurunun yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde, PTT tarafından elektronik tebligat adresi, gerçek kişiler için kimlik bilgileri, tüzel kişiler için ise tabi oldukları sistem bilgileri, esas alınmak suretiyle tek ve benzersiz olacak şekilde oluşturulacak ve Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) kaydedilecektir.
 • Tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler, elektronik tebligat mesajını hazırlayarak,UETS’ye teslim edecektir.
 • Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

 

Burada sözü geçen “tebligat” ifadesinden anlaşılması gereken; 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 1’inci maddesinde belirtilen tebligat çıkarmaya yetkili makamlar tarafından (Mahkemeler, İcra Daireleri, Noterler vb.) bir takım hukukî işlemlerin, bunların hukukî sonuçlarından etkilenmeleri amaçlanan kimselere kanuna uygun şekilde bildirimidir.

 

KEP ile Elektronik Tebligat işlemi farklı işlemlerdir. Bu nedenle, önceden KEP adresi almış olanlar da ayrıca Elektronik Tebligat adresi almak zorundadır.

 

Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız.

Konu hakkında PTT tarafından yapılan duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

 

PTT’DEN ULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

​15 Mart 2018 tarih ve 30361 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 7101 Sayılı ” İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 7/A maddesi değiştirilmiş olup Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi adıyla yeni bir uygulama devreye alınmıştır.

PTT A.Ş. tarafından kurulan ve işletilen Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi Projesi 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla devreye alınmıştır.  Kanun kapsamında adres oluşturulması için gerekli bilgiler;

 • İlgili kamu kurum veya kuruluşundan,
 • Mahallî idareler bakımından İçişleri Bakanlığından,
 • İlgili kamu iktisadi teşebbüsünden,
 • İlgili kamuya ait ortaklıktan,
 • Şirketler ve kooperatifler bakımından Gümrük ve Ticaret Bakanlığından,
 • İlgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veya üst kuruluşundan,
 • Türkiye Noterler Birliğinden,
 • Türkiye Barolar Birliğinden,

İstenmiş olup adreslerin oluşturulması yine aynı kanal üzerinden sağlanacaktır. Bu doğrultuda mevcut kanun ve yönetmelik gereği  ticari tüzel kişiliklerin bilgileri de Ticaret Bakanlığı’ndan talep edilmiş olup, gelen bilgiler doğrultusunda E-Tebligat adresleri PTT A.Ş. tarafından toplu olarak açılacak ve Bakanlık tarafından hesaplarla ilgili duyuru yapılmasına müteakip,  hesap sahiplerince E-Tebligat hesaplarının aktif hale getirilmesi ile tebligat iletileri söz konusu adreslere iletilmeye başlanacaktır.

Hesaplar aktif olmadan tebligat adreslerine gönderim yapılmayacaktır. Ticari şirketlerin bu kapsamda Bakanlıkça yapılacak duyuruyu beklemesi gerekmektedir.

Sosyal medya ve bazı yayın organlarında belirtildiği gibi 31 Ocak 2019’a kadar tebligat hesaplarının açtırılması zorunluluğu bulunmamaktadır.  Söz konusu hesaplar Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi tarafından toplu olarak oluşturulacak olup herhangi bir PTT Merkezi veya Şubelerine başvuru yapılmasına gerek yoktur. Bu nedenle 31 Ocak’a  kadar PTT Merkez ve gişelerinden hesapların açılması gerektiğine dair duyum ve yönlendirmelere itibar edilmemelidir.”

Elektronik Tebligat Adresleri adres sahiplerince aktif edilene kadar, tebligat elektronik yolla değil PTT A.Ş. tarafından fiziksel yolla sahiplerine iletilmeye devam edecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

 

NOT : Elektronik tebligata ilişkin iş ve işlemler PTT tarafından yürütülmekte olup, E-Tebligat adresi verilmesi hususunda Odamızın herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

928