Helal Akreditasyon

İlgi : 13.01.2023 tarihli, E-14145634-557.03-00081922966 sayılı ve “Helal Akreditasyon” konulu
yazınız
Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından Birliğimize iletilen ilgi yazıda, 04/06/2022 tarihli ve 31856
Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 10 uncu ve 11 inci
Maddesi ile değişik 7060 sayılı Helal Akreditasyon Kurumu ile ilgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
uyarınca ithalat da dahil olmak üzere iç piyasaya arz edilecek tüm ürün ve hizmetlere yönelik helal belgesi
düzenleyen kuruluşlara HAK tarafından akredite olma zorunluluğu getirildiği bildirilmektedir.
Mevzubahis değişikliğin 1 (bir) yıllık geçiş sürecinin ardından uygulamaya alınacağı, geçiş sürecinin ardından
akredite olmaksızın helal belgesi düzenlediği tespit edilen kuruluşlara HAK tarafından 1 (bir) milyon TL’ye
kadar idari para cezası uygulanacağı, söz konusu belgelerin yukarıda bahsi geçen Kanun değişikliğinin
yürürlüğe gireceği tarih olan 04/06/2023 itibariyle HAK tarafından akredite edilmiş güvenilir belgelendirme
kuruluşlarından alınmış olması gerektiği belirtilmektedir.

140