İlan ve Reklam Vergisi Beyan Dönemi

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’ nun Verginin tarhı ve ödenmesi başlıklı 16 ncı maddesinde
“Vergiye tabi ilan ve reklamlarda, ilan ve reklam işinin mükellefçe yapılması halinde ilan veya reklam işinin
yapılmasından önce mükellef tarafından, ilan ve reklam işinin bu işi mutad meslek olarak ifa edenler
tarafından yapılması halinde, ilan ve reklam işini yapanlarca ilan veya reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın
20 nci günü akşamına kadar verilecik beyanname üzerine, tarh ve tahakkuk ettirilir. Beyannameler vergi
tarifesinin 1,2,3,4,5 ve 6 ncı bentlerinde yazılı ilan ve reklamlarda bunların yayınlandığı, dağıtıldığı veya
teşhir edildiği mahallin belediyesine verilir, ilan ve Reklam Vergisi, beyanname verme süresi içinde ödenir.
Şu kadar ki belediye meclisleri vergi tarifesinin 1,2 ve 4 üncü bentlerinde yazılı yıllık ilan ve reklamlara ait
vergileri, yılı içinde, iki eşit taksitte almaya yetkilidirler. İlan ve Reklam Vergisinin ödendiğinin
belgelendirilmesi yönünden ilgili belediyeler gerekli usulleri ihdas edebilirler.” denilmiştir.
Vergi Usul Kanunu’nun Mükellef ve vergi sorumlusu başlıklı 8 inci maddesinde “Mükellef, vergi
kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettübeden gerçek veya tüzel kişidir. Vergi sorumlusu, verginin
ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir. Vergi kanunlarıyla kabul edilen
haller müstesna olmak üzere, mükellefiyete veya vergi sorumluluğuna mütaallik özel mukaveleler vergi
dairelerini bağlamaz. Bu kanunun mütaakıp maddelerinde geçen “mükellef” tabiri vergi sorumlularına da
şamildir “ hükmü yer almaktadır. Kanun hükmü gereğince mükellefler reklam unsurları ile ilgili, reklam
unsurunu asarken, çıkartırken ya da değişiklik yaptıkları zaman ve reklam unsurlarının ne kadar asılı
kalacağı konusunda ilgili belediyeye beyan vermekle yükümlüdürler.
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 02.10.1990 gün ve 40923 sayılı genelgesi ve
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün 14.09.2020 tarih 14399437­ 622.02­
E.192432 sayılı görüş yazısında “ ilan ve reklam vergilerinde yapılan beyan esas alınarak, süreklilik arz eden
ilan ve reklamlar için ayrıca yeniden beyanname verilmeksizin (değişiklik beyanları hariç) her yılın Ocak ayı
itibarıyla tarh ve tahakkuk ettirilmesi ve bu süre içerisinde de ödenmesi gerekmektedir ” denilmiştir.
İlan ve reklam vergisini ilk kez beyan edecek ya da reklam unsurlarında önceki beyanına göre
değişiklik yapmış olan mükelleflerimizin herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamaları için Muğla İlimiz
genelinde bünyenizde bulunan üyelerinizin bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu sorumluluklar
çerçevesinde üyelerinizin, reklam unsurlarına ilişkin bilgi ve belgelerini 2023 yılı Ocak ayı bitimine kadar
Muğla Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğü’ne bildirmeleri veya Muğla Büyükşehir Belediyesi
internet sitesinde yer alan e­ beyan linkinden beyan oluşturmaları gerekmektedir.

312