İş Kazası ve Meslek Hastalığı Provizyonu

Sosyal Güvenlik Kurumu Başbakanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünden Birliğimize gönderilen 21.11.2017 tarihli ve 57017886-204.99-E.5857497 sayılı yazıda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 14 üncü maddesinde;

  • işverenin, iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü, sağşıl hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını ise öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü,

 

  • sağlık hizmeti sunucularının kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna  bildirmekle yükümlü kılındığı, anılan Kanunun 26 ıncı maddesinde ise söz konusu yükümlülüklerini yerine getiremeyenlere idari para cezası uygulanacağı öngörüldüğü, uygulanacak idari para cezası miktarının da işyerinde çalışan sigortalı sayısına ve işyerinin tehlike sınıfına göre farklılaştırıldığı belirtilmektedir. Yazıda devamla sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen iş kazası ve meslek hastalıkları provizyonlarının, işverenlerin İş Kazası ve Meslek Hastalığı e-Bildirim uygulamas üzerinden https://uyg.sgk.gov.tr/IsvBildirimFormu/welcome.do linkinden görüntülenmesi hususunda program çalışmalarının tamamlandığı, söz konusu iş kazası ve meslek hastalıkları provizyonlarının iş kazası ve meslek hastalığı bildirim  ekranlarından her işverenin kendi sigortalarını görüntülemesinin sağlandığı belirtilerek üyelerimizin bilgilerine sunulur.

1335