İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyon Toplantısı

26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike
Sınıfları Tebliği gereğince Birliğimizin de üyesi bulunduğu iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike
sınıflarının belirlenmesinde görevli olan İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyonu, “İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan
İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü” çerçevesinde her yıl Ocak ayı içinde toplanarak çalışmalarını
yürütmektedir.
Anılan prosedür gereğince, işyeri tehlike sınıflarına ilişkin itiraz talepleri en geç Komisyon toplantısından 30
gün öncesine kadar bağlı oldukları üst işveren kuruluşları aracılığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne gönderilmektedir.
http://www.mevzuat.gov.tr internet sitesinde yer alan “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları
Tebliği” ekindeki İşyeri Tehlike Sınıfları Listesine ilişkin değişiklik taleplerinin İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan
İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürüne uygun doldurulmuş Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru
Formu ile Oda/Borsanız vasıtasıyla Birliğimize iletilmesi gerekmektedir.
İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürüne ve Tehlike Sınıfı Değişikliğine
İlişkin Başvuru Formuna www.tobb.org.tr/MaliveSosyalPolitikalar/Sayfalar/AnaSayfa.php adresinden
ulaşılabilmektedir.

104