İzinli Gönderici Uygulaması hk.

1975 TIR Sözleşmesi ve 1 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) çerçevesinde yürütülen TIR
Karnesi hareket, çıkış ve varış işlemleri ilgili gümrük idarelerince yürütülmektedir.
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle birlikte, TIR Karnesi hamillerinin
işlemlerini kolaylaştırmak adına uygulanmaya başlanan izinli gönderici uygulaması kapsamında, TIR
Karnelerinin, gerekli tescil işlemlerini yaptırılması amacıyla fiziki olarak gümrük idaresine gönderilmesi
gerekliliği uygulamasına son verilmiştir.
Bu kapsamda TIR Karnesi kapsamında izinli gönderici işlemleri;

1. İzinli gönderici, ihracat yükü taşıyacağı TIR Karnesi kapsamında tescil edeceği TIR İhracat Özet
Beyanın üzerinde yalnızca ilk taşıma senedinde İGXXXXXXXX kodlu izinli göndericiye ait özel tipte
mühür numarasını beyan ederek TIR İhracat Özet Beyanı tescil edecek,

2. İzinli gönderici tesisinde yüklenen ve TIR karnesi kapsamında ihracat eşyası taşıyan araç için TIR
Karnesi ve ekli belgeler fiziken hareket gümrük idaresine sunulmayacak,

3. TIR Karnesi ve ekli belgeler fiziken hareket gümrük idaresine sunulmadan, ilgili firma temsilcisi
tarafından TIR İhracat Özet Beyan numarası ve İGXXXXXXXX kodlu izinli göndericiye ait özel tipte
mühür numarası hareket gümrük idaresine beyan edilecek,

4. Hareket gümrük idaresinde ilgili memur tarafından sunulan bilgiler kullanılarak VOLET-1 tescili
sistem üzerinden yapılacak,

5. Çıkış gümrük idaresi kendisine ibraz edilen ve üzerine herhangi bir resmi mühür tatbik edilmemiş olan
TIR Karnesi üzerinde Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1) 39 uncu maddesi çerçevesinde
gerekli işlemleri gerçekleştirecek,

6. Hareket gümrük idaresince tatbik edilmeyen resmi mühür de karnedeki ilgili alana çıkış gümrük idaresi
tarafından tatbik edilecek ve VOLET-1 ile VOLET-2 yaprakları koparılarak TIR Karnesi sürücüsüne
verilmesi şeklinde gerçekleştirilecektir.
Diğer taraftan, söz konusu taşımanın izinli gönderici kapsamında olduğu, TIR karnesinde ve sistemde yer alan
mühür numarasının İGXXXXXXXX kodlu izinli göndericiye ait özel tipte mühür numarası olduğunun tespiti
ile doğrulanması ise yine gümrük idaresi tarafından gerçekleştirilebilecektir.
Düzenlemeye ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğünce yayımlanan “İzinli Gönderici İşlemleri Yükümlü ve
Memur Kılavuzu” ve İzinli Göndericilerin TIR Karnelerini nasıl dolduracağına ilişkin örnek ekte yer
almaktadır.

EK:
1- İzinli Gönderici İşlemleri – Yükümlü ve Memur Kılavuzu (21 sayfa)
2- İzinli Gönderici İşlemlerinde TIR Karnesi Doldurma (1 sayfa)

280