Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2023/1)

İlgi : T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü’nün 16.03.2023
tarih ve 2005996 sayılı yazısı
Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü’nden Birliğimize intikal eden
ilgi yazıda,23.02.2023 tarihinde Kıymetli Maden Standartları ve Rafineri Hakkında Tebliğ’in Resmi Gazetede
yayımlandığı belirtilmiştir.
Ekte sunulan Tebliğ hakkındaki farkındalığın artırılması ve mağduriyet yaşanmaması amacıyla 23.02.2023
tarihi itibariyle yurt içinde rafinaj faaliyetinde bulunan Türkiye’de yerleşik tüzel kişilere Odanızca gerekli
duyuruların yapılması konusunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

EK: Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Yazısı (15 sayfa)

160