Koop-Bis Veri Girişi

Bakanlığımız, Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünden alınan 24.10.2023 tarih
ve 90249561 sayılı yazıda;
“Kurulumu tamamlanan ve uygulamaya konulan KOOPBİS’e (Kooperatif Bilgi Sistemi)
kooperatif ve üst kuruluşları, 1163 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesi uyarınca; ticaret sicili
kayıtlarını, fınansal tablolarını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarını ve genel kurul toplantı evrakını,
ortaklarının kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine ilişkin bilgilerini aktarmaya başlamıştır. Ancak gelinen
aşamada, 1163 sayılı Kanun uyarınca, kooperatif ve üst kuruluşları tarafından aktarılması öngörülen
verilerin tamamının aktarılamadığı, eksiklikler bulunduğu anlaşılmıştır.
Bu itibarla, kooperatiflere ve kooperatif ortaklarına ait veri giriş ve aktarımlarının tamamlanarak
yönetim kurulu üyelerinin cezai sorumluluklarının doğmasını önlemek amacıyla, ilgili Bakanlıkların da
talebiyle, 1163 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Kooperatif ve üst
kuruluşları yönetim kurulu üyeleri, kooperatifin; ticaret sicili kayıtlarını, fınansal tablolarını, yönetim
kurulu yıllık faaliyet raporlarını, genel kurul toplantı evrakını, ortaklarının kimlik, iletişim, pay ve
ödemelerine ilişkin bilgilerini KOOPBİS’in kurulmasını müteakip bir yıl içinde KOOPBİS’e aktarmakla
yükümlüdür. Bu süre Ticaret Bakanlığınca altı aya kadar uzatılabilir.” hükmü uyarınca Bakanlık
Makamının 23.10.2023 tarih ve 90234003 sayılı Onayı ile veri giriş ve aktarım süreci 26.10.2023
tarihinden itibaren altı ay daha uzatılmıştır.” denmektedir.

229