Kooperatif Bilgi Sisteminin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar

Bilindiği üzere, Kooperatifler Kanununda önemli değişiklikler yapan “7339 sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 26/10/2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanunun ek 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan yetki kapsamında hazırlanan “Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetmeliği” de 14/01/2022 tarihli ve 31719 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bahse konu Kanun ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, Kooperatif Bilgi Sistemi’nin kurulumu, tanıtımı, kullanıcıların eğitimi ve geçiş süreçleri ile veri işleme yöntemleri konularında ayrıntılı düzenlemeler içeren usul ve esasların çıkarılması gereği hasıl olmuştur.

Bu kapsamda, “Kooperatif Bilgi Sisteminin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar” hazırlanarak Bakanlık Makamının Onayı ile uygulamaya konulmuş ve Genel Müdürlüğümüz web sayfasında yayınlanmıştır.

Ek: Kooperatif Bilgi Sisteminin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar (6 Sayfa)

200