Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14/05/2024 tarihli 32546 sayılı Resmi Gazete’de “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile ilgili yapılan değişiklik ekte takdim edilmiştir. Yönetmelikte yapılan revizyon ile 14/05/2024 tarihinden önce Vergi Levhası veya Oda kaydı olan emlak ofislerinin 31/12/2024 tarihine kadar yapacakları Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi başvurularında (mezuniyet durumlarına bakılmaksızın) deneyim şartı aranmayacaktır.

EK: Resmi Gazete (1 sayfa);

Ticaret Bakanlığından:
TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 5/6/2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında
Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(9) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da
meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmeler adına, ikinci fıkrada belirtilen kişiler
tarafından 31/12/2024 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin
(6) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki deneyim şartı aranmaz. Bakanlık, bu tarihi altı aya kadar uzatmaya
yetkilidir.”
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

12