Ticaret Bakanlığı Yönetmelik Değişikliği Duyurusu

İlgi : Ticaret Bakanlığının 14.05.2024 tarihli, E-33579531-439.99-00096783738 sayılı ve Yönetmelik Değişikliği konulu yazısı

Ticaret Bakanlığından Birliğimize intikal eden ilgi yazıda; Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Değişikliğine istinaden yetki belgesiz faaliyet gösteren emlak işletmelerinin ivedilikle yetki belgesi almalarının azami önem taşıdığı bildirilmiştir.

EK: Ticaret Bakanlığı Yazısı;

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklik öngören Taşınmaz Ticareti Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14 Mayıs 2024 tarihli ve 32546 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Anılan Yönetmelik değişikliği ile 14 Mayıs 2024 tarihinden önce taşınmaz ticaretine ilişkin
gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmeler adına,
gerçek kişi işletmeleri için işletme sahibi, tüzel kişi işletmeleri ve şubeler için ise MERSİS’e kayıtlı yetkili
temsilci tarafından, 31 Aralık 2024 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında 6 ncı maddenin
birinci fıkrasının (d) bendinin (6) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki deneyim şartının
aranmayacağı düzenlenmiştir.
Diğer taraftan, mezkûr Yönetmelikte 31 Ağustos 2023 tarihinde yapılan değişikliğe istinaden,
ilan platformlarına; ilanı yayımlamadan önce ilana konu taşınmazın ilan veren üyeye veya bu üyenin
gerçek kişi olması halinde birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı
veren üyenin ilana konu taşınmaz sahibi tarafından yetkilendirildiğinin doğrulanması yükümlülüğü
getirilmiştir. Bu çerçevede, söz konusu yetki doğrulamasının Bakanlığımızca oluşturulan Elektronik İlan
Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden yapılmasına ilişkin çalışmalarımız hızla devam etmektedir.
Bu itibarla, halihazırda yetki belgesiz faaliyet gösteren emlak işletmelerinin, hem EİDS yetki
doğrulaması uygulamasının devreye alınması sonrasında ilan verirken herhangi bir sorun yaşamamaları
hem de idari yaptırıma maruz kalmamalarını teminen, bahse konu mevzuat değişikliği ile getirilen
mesleki deneyim şartına ilişkin istisnai düzenlemeden faydalanarak ivedilikle yetki belgesi almaları
azami önem taşımaktadır.

39