Turizmde altyapı sorunlarının tespiti ve giderilmesi hakkında

İlgi : Muğla Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.11.2023 tarih ve 87044 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıya istinaden; Datça Turizm Danışma Bürosuna, Turizmi olumsuz etkileyecek altyapı sorunlarının tespiti ve önlenmesi çalışmalarını yürütmek üzere koordinasyon/sekretarya görev ve yetkisi verilmiş olup, her hafta oluşturulacak tespit ve önleme komisyonu; Mülki İdari Amirliği Başkanlığında, Belediye Başkanı ve altyapı faaliyetlerinde (Elektrik, Su/Kanalizasyon, Ulaşım, İletişim) yetki ve sorumluluğu haiz kuruluşların amirlerinin katılımı ile kurulacak olup, Büro tarafından sektör paydaşlarından turizm faaliyetlerini olumsuz etkileyen ve/veya etkileme potansiyeline sahip altyapıya ilişkin sorunların tespitinin belirlenerek, her sorun üzerinde periyodik takip sağlamak suretiyle giderilmesi için yürütülen çalışmaların izlenmesi ve sonucunda Valiliğimize hazırlanacak raporla bildirimde bulunulması talimatlandırılmıştır.

Teşekkülü sağlanan komisyonda görüşülmek üzere; sorun tanımı açık, lokasyon bildirerek, süreç özeti yapılmış, risk unsuru tanımlanmış altyapıya ilişkin eksik, aksak ve kusurların üyelerinizden de bildirim almak suretiyle belirlenmesi ve bir tablo halinde 31.01.2024 tarihine kadar ivedilikle Büromuza gönderilmesi hususlarında,

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Mehmet Rıdvan DOĞAN
Datça Kaymakam V.
Ula Kaymakamı

38