VERBİS Kayıt Yükümlülüğünde Değişiklik Yapılması hk.

18.08.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2018/87 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararı ile yıllık
çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri
sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanların Veri Sorumluları Siciline
(VERBİS) kayıt yükümlülüğünden istisna tutulduğu malumlarınızdır.

Kurul kararının yayımlandığı tarihten itibaren ülkemizdeki işletmelerin ekonomik göstergeler açısından
büyüdüğü, iş hacimlerinin genişlediği ve 2018 yılında esas alınan 25 milyon TL limitinin mevcut yıllık mali
bilanço toplamlarına göre düşük kaldığı dikkate alınarak, 2018/87 sayılı Kurul kararında yer alan istisna
limitinin 25 milyon Türk Lirasından 100 milyon Türk Lirasına çıkarılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon Türk lirasından az olan
gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar
VERBİS’e kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmaktadır.

588