VERGİ MÜKELLEFİYET DURUMU KONTROLÜ VE ASKIYA ALINMA İŞLEMLERİ

VERGİ MÜKELLEFİYET DURUMU KONTROLÜ VE ASKIYA ALINMA İŞLEMLERİ

Sayın Üyemiz,

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun “Değişikliklerin Bildirilmesi” başlığını taşıyan 10. maddesinin ikinci fıkrasında “Vergi mükellefiyetinin terkin edildiği tespit edilen veya içinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyen ya da bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, oda yönetim kurulu kararıyla, meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir; aidat tahakkukları durdurulur.” hükmü yer almaktadır.

Bu konu ile ilgili olarak Oda Muamelat Yönetmeliğinin 14. maddesi de;

“Odalar, Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca her yılın Ocak ayında üye kayıtlarını güncelleştirir. Buna göre; vergi mükellefiyetinin terkin edildiği tespit edilen veya içinde bulunulan yıldan önceki ikinci yılın Ocak ayının ilk gününden, güncelleştirme işleminin yapılacağı ana kadar adres ve durumları tespit edilemeyenler ya da bu süre zarfında tahakkuk eden aidat borçlarını ödemeyenlerin üyeliği yönetim kurulu kararıyla askıya alınır. Ancak, aidat borçlarının ödenmemesi nedeniyle üyeliğin askıya alınması işlemi, aynı süre zarfında tahakkuk eden yıllık ve munzam aidat taksitlerinden en az birer tanesini ödemiş olanlar için uygulanmaz. Üyeliğin askıya alınması, üyelerin isimlerinin meslek grupları ve seçmen listelerinden silinmesini ve bu üyelerin aidat tahakkuklarının durdurulmasını kapsar.” şeklindedir.

Yukarıdaki hükümler gereğince her yıl Ocak ayında üyeliklerin askıya alınması işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

 

MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI

69