Yıllık İşletme Cetveli Hk.

Malumları olduğu üzere, 12 Mart 2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmî Gazete’ de 7440 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” ile 7440 Sayılı Kanun’un yürütülmesine ilişkin genel esasları düzenleyen “7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği Seri No:1”, “7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği Seri No:2” ve “7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği Seri No:3” yayımlanmıştır.

Kanunun 1′ inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci alt bendi uyarınca 31/12/2022 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen idari para cezaları yapılandırma kapsamına alınmış olup, Kanuna ilişkin Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan 10/04/2023 tarihli ve 4641578 sayılı görüş çerçevesinde 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu kapsamında verilen idari para cezalarının yapılandırılmasına ilişkin Bakanlığımız Sanayi Genel Müdürlüğü’nün 04/05/2023 tarih ve 4705872 sayılı yazısı ekte gönderilmiştir.

Ek: Hukuk İşleri Genel Ustyazi

150