Balıkesir Edremit Tarıma Dayalı İhtisas (Jeotermal Kaynaklı Sera) Organize Sanayi Bölgesi’ne ait 640,52 Ha. Büyüklüğünde Altyapı, Jeotermal Isıtma Sistemi ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi açık ihale


BALIKESİR EDREMİT TARIMA DAYALI İHTİSAS (JEOTERMAL KAYNAKLI SERA) ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜTEŞEBBİS HEYET BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI
Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Balıkesir Edremit Tarıma Dayalı İhtisas (Jeotermal Kaynaklı Sera) Organize Sanayi Bölgesi’ne ait 640,52 Ha. Büyüklüğünde Altyapı, Jeotermal Isıtma Sistemi ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
1- İş sahibi İdarenin;
a) Adı: Balıkesir Edremit Tarıma Dayalı İhtisas (Jeotermal Kaynaklı Sera) Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı
b) Adresi: Soğanyemez Mahallesi Yılmaz Akpınar Bulvarı No:14 Kat:5 Edremit/BALIKESİR
c) Tel. No: 0 266 374 35 00
2- İhale konusu yapım işinin;
a) Niteliği, türü ve miktarı: Balıkesir Edremit TDİOSB alanına ait yol, içme suyu, sulama suyu, drenaj, yağmursuyu, atıksu ve atıksu paket arıtma tesisi, içme ve sulama suyu depoları inşaatlarından müteşekkil altyapı yapımı, altyapı tesislerini muhafaza edecek binaların yapımı, jeotermal ısıtma sistemi ile otomasyon sistemi, elektrik dağıtım şebekesi, çevre aydınlatma ve telekom şebekesi yapım işi.
b) İşin Yapılacağı Yer: Balıkesir Edremit TDİOSB Alanı
3- İhalenin;
a) Yapılacağı yer: Balıkesir Edremit Tarıma Dayalı İhtisas (Jeotermal Kaynaklı Sera) Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Soğanyemez Mahallesi Yılmaz Akpınar Bulvarı No:14 Kat:5 Edremit/Balıkesir
b) Tarihi ve saati: 07.03.2024 Perşembe saat 14.00
4- İhale usulü ve Teklif alma şekli: Açık İhale olacaktır. İstekliler Tekliflerini her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerinde ihale kalan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
5- İhale dokümanı; Balıkesir Edremit Tarıma Dayalı İhtisas (Jeotermal Kaynaklı Sera) Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Soğanyemez Mahallesi Yılmaz Akpınar Bulvarı No:14 K:5 Edremit/Balıkesir adresinde bedelsiz görülebilir veya 20.000.TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6- Geçici Teminat: İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.
7- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri 7.1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: a) Mevzuatı gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi, • Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, • Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
• Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi,
• Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin Noter Tasdikli İmza Sirküleri.
c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İdareye yatırıldığını gösteren makbuzlar,
d) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
e) İdari Şartnamenin 7.2. 7.3. 7.4. 7.5 ve 7.6 maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli İmza Beyannamesi, g) Ortak Girişim (İş ortaklığı veya Konsorsiyum) ihaleye katılamaz.
h)Tüzel kişi tarafından İş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren belge,
ı) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,
7.2-Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler
7.2.1-İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri,
a)İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a)Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),
b)Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),
c)Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50 den küçük olması,
ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilir. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.
Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.
7.2.2- İş hacmini gösteren belgeler
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25’inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.
Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.
7.3- Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler
7.3.1-İsteklinin, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,
b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,
c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,
ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,
d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,
işlere ilişkin deneyimi gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 80’ninden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.
7.4- Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler
7.4.1-Bu ihalede, benzer iş olarak kabul edilecek işler; yol, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet, elektrik, jeotermal ısıtma sistemi ve baraj yapım işleridir.
7.4.2- Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği bölüm diplomaları benzer işe denk sayılacaktır.
7.5-Teknik Personel Taahhütnamesi
7.6- Makine ve Ekipmana Ait Taahhütname
8- Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati:
a) Tekliflerin sunulacağı yer: Balıkesir Edremit Tarıma Dayalı İhtisas (Jeotermal Kaynaklı Sera) Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Soğanyemez Mahallesi Yılmaz Akpınar Bulvarı No:14 Kat:5 Edremit /Balıkesir
b) Son teklif verme tarihi: 07.03.2024 Perşembe
c) Son teklif verme saati: 14.00
9- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.
10- Müteşebbis Heyet Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

121